Download your Wellbeing information

Introduktion till Wellbeingturism

Ett wellbeingföretag

Syftet med denna del är att introducera dig till wellbeingturism utifrån ett företagsperspektiv; vad wellbeingturism är och varför det är viktigt.

Lär dig mer!

Ladda ned vår handbok ” En introduktion till wellbeingturism” för få tips och inspiration och för att lära dig mer om hur du kan bli en wellbeingvärd.

Definitionen av wellbeingturism

Wellbeingturism är en hållbar turism som skapar harmoni och balans för sinne, kropp och själ för både gäster och värdar, i ett hållbart samspel med lokalsamhället och miljön.  

Intention. Wellbeingturism innebär en intention att göra gott, att ha en positiv inverkan på människor, både gäster och värdar samt omgivningen, planeten, i nuet och i framtiden. När du gör gott mår du bra och utvecklar ett tillstånd av välbefinnande.  

En wellbeingvärd är ärlig, medveten, omtänksam, vänlig och glädjerik.

Sex huvudaspekter

Wellbeingturism grundas på sex huvudaspekter: ekologisk (miljömässig) hållbarhet, social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, sinne, kropp och själ. De presenteras i handboken ”En introduktion till wellbeingturism” och begreppsliggörs med goda exempel från besöksnäringen. Den innehåller även tips och idéer på hur du kan engagera dig i olika hållbarhetsinatser och vad du kan göra för att utveckla ditt företag i linje med wellbeingkonceptet.

1. Ekologisk hållbarhet

Vad är ekologisk hållbarhet?
Ekologisk hållbarhet handlar om att du långsiktigt vårdar och ta hand om jordens resurser så att den kan fortsätta försörja mänskligheten och kommande generationer med det som behövs. Att ta ansvar för ekologisk hållbarhet betyder att du har kunskapen om hur beteende påverkar miljön och sedan agerar för att värna om vårt naturarv och den biologiska mångfalden, hushålla med vatten och energi, minska avfall och utsläpp. Ekologisk hållbarhet bidrar även till att trygga tillgången till effektiva naturresurser för alla, även i framtiden, så att de kan fortsätta försörja mänskligheten och kommande generationer med det som behövs.

Hur det kan uppnås
Vi har alla en påverkan på miljön och alla våra beslut gör skillnad. Ett första steg är att bli medveten och ha kunskap om hur du kan bli mer hållbar och hur du kan arbeta systematisk och prioritera insatser som ger störts nytta. Det kan vara att minimera avfall, välja nedbrytbart material, använda förnybar och grön energi, minska resor och transporter och minska koldioxidutsläpp. Låt arbetet genomsyra hela företaget och föregå med gott exempel för omgivningen, dina anställda och dina kunder.

2. Social hållbarhet

Vad är social hållbarhet?
Social hållbarhet handlar om att du har ett helhetsperspektiv på socialt välmående. Att ta socialt ansvar innebär att du verkar för ett accepterande, inkluderande, interkulturellt, jämställt och jämlikt samhälle och att du har förståelse för- och har positiva utbyten och samverkan med andra. Ansvaret innebär också att du värnar om och respekterar platsen och dess lokala kulturarv och att du erbjuder en trygg och jämlik arbetsplats.

Hur kan det uppnås
Positiv attityd och positiva handlingar bidrar till ett socialt hållbart och levande samhälle. Bygg relationer genom att nätverka och samskapa med andra företag och organisationer. Tillsammans kan ni utbyta kunskap, arbetskraft, produkter eller tjänster. Hjälp gäster och kollegor att öka sin livskvalitet genom att stötta drömmar om självförverkligande. Engagera dig också i olika former av positiv interaktion, ta ansvar för andra och för samhället och få alla känner att sig välkomna och trygga.

3. Ekonomisk hållbarhet

Vad är ekonomisk hållbarhet?
Ekonomisk hållbarhet handlar om att du förstår den ekonomiska på verkan som din verksamhet bidrar till. Att ta ekonomiskt ansvar innebär att du strävar efter en livskraftig verksamhet som även stärker dina intressenter och den lokala ekonomin. Ansvaret innebär att du erbjuder en rättvis och produktiv arbetsplats, att du bygger starka och positiva relationer med andra genom medskapande och genom att dela på resurser.

Hur det kan uppnås
Genom att verka för ekonomisk hållbarhet tar du medvetna beslut för att stärka ditt företags livskraftighet samtidigt som du också stödjer det lokala samhällets utveckling. Du kan bidra till ekonomisk hållbarhet genom att ge dina anställda skäliga och lika löner för lika och likvärdigt arbete. Du kan skapa fler arbetstillfällen för de som bor på orten och stödja olika branscher inom det lokala näringslivet. Genom att samarbeta med andra kan ni tillsammans öka antal gäster eller hitta lösningar på lokala och regionala utmaning

4. Välbefinnande för kroppen

Vad är välbefinnande för kroppen?
Välmående, att må väl, i kroppen handlar om fysisk hälsa och välbefinnande. Hälsan stärks av aktiviteter, produkter och tjänster som har en positiv effekt på kroppen. En välmående kropp kan ge ökad livs kraft, motståndskraft och livslängd. Välbefinnandet uppkommer när våra sinnen stimuleras vilket kan ge avslappning och positiva känslor som glädje.

Hur kan det uppnås
Det finns många olika saker du kan göra får att påverka din hälsa, få din kropp att må bra och förbättra ditt fysiska välbefinnande. Du kan njuta av näringsrik och hälsosam mat och dryck; tillbringa tid i naturen; träna, gå på massage eller andra behandlingar; koppla av, andas frisk luft och sova tillräckligt. Men fysiskt välmående kan också uppnås genom att stimulera våra sinnen genom exempelvis mjuka textilier, mysig belysning, behagliga ljud eller goda dofter. Glädje, skratt och kärlek är också viktiga ingredienser. Visste du att en kram påverkar kroppens kemiska balans positivt och får dig att må bättre?

5. Välbefinnande för sinnet

Vad är välbefinnande för sinnet?
Välbefinnande i sinnet handlar om intellektuellt och emotionellt väl befinnande, vilket ökar antalet och stärker positiva tankar och känslor. Ett välmående sinne kan ge dig lugn, klarhet, medvetenhet, insikt, kreativitet, optimism och en känsla av samhörighet.

Hur kan det uppnås
I vårt sinne är det sällan stilla, här virvlar det runt av tankar och många upprepas ofta. Vad du ser, vad du hör, vad du tänker och människorna omkring dig tänker på, kan alla bidra till att ge näring till ditt sinne. Du kan stärka positiva tankar och ge dem näring med ny kunskap, berättelser, positiva bilder, intressanta samtal och genom andras positiva inställning.

Ditt sinne behöver också återhämtning, försök att släppa fokus på tankarna för att stilla sinnet och bara vara en stund. Fördelarna med att tillåta sig att vila sinnet är att du blir mer kreativ, gör dig lyckligare, får lättare att fatta beslut – och för att komma på nya idéer. För att lugna tankar och sinne, och bara ”vara” en stund kan du prova mindfulness och meditation.

6. Välbefinnande för själen

Vad är välbefinnande för själen?
Välbefinnande i själen, andligt- eller spirituellt välbefinnande, knyter an till hela människan. Det kan exempelvis ge dig en känsla av att vara sammanlänkad med något större än dig själv och att ha en mening i världen. Det kan resultera i medvetenhet, kärlek, egenvärde, intuition, inre frid, en känsla av att vara tillfreds, medkänsla och salighet.

Hur kan det uppnås
Själen är ditt sanna jag, din essens. En del av dig som är permanent, oberoende av tankar, känslor och olika skeenden i ditt liv. Att visa ditt sanna jag, att bli hörd, sedd och accepterad för den du är ger näring till själen. Du kan känna din själ inom dig när du upplever ovillkorlig kärlek och en djup samhörighet, eller när du gör vad du älskar mest, hittar ditt flöde och glömmer tid och rum.

Värdeord för värdskap

Du som är värd eller en leverantör inom eller för besöksnäringen och erbjuder produkter och tjänster som bidrar med gott, kan följa våra fem vägledande värdeord. Dessa ord och begrepp kan guida dig till att skapa balans och harmoni, de är essentiella när det kommer till att skapa wellbeing för dina gäster och kunder och dig själv 🧡

Hur du skapar wellbeingturism

Idéer för initiativ & utvecklingsområden

Denna handbok är till för dig som är verksam inom besöksnäringen eller inom ett annat turismrelaterat företag och vill utvecklas i linje med wellbeingturism.

Lär dig mer!

Ladda ned vår handbok ”Hur du skapar wellbeingturism” för att lära dig mer om hur du kan bli en wellbeingvärd och få tips och idéer på hur du kan utveckla wellbeingerbjudanden som bidrar med gott (PDF på engelska).

Hushålla med naturen & planetens resurser

Skydda vår natur

Att vår natur och våra ekosystem är i balans är grundläggande för allt levande. Om vi alla hjälps åt att skydda naturen, kan den fortsätta förse oss med viktiga ekosystem tjänster som dricksvatten, bördig jord för livsmedelsproduktion, god hälsa och ge oss tillgång till natur- och kulturupplevelser, både idag och i framtiden.

Du kan bidra genom att hjälpa dina gäster att skapa kontakt med naturen och förstå vårt viktiga samspel med den. Om du ska guida dem till eller på en plats, passa då också på att berätta om natur och kulturmiljöer, känslig natur, skyddade arter och hur man vistas i naturen på ett hänsynsfullt sätt. På det sättet ökar du dels deras medvetenhet men du ger också gästen en rikare upplevelse.

Materialval
Genom att medvetet välja material och produkter kan dina beslut göra stor skillnad. Du kan till exempel minimera transporter och CO2 utsläpp genom att välja lokala material och produkter; du kan välja naturliga och hälsosamma material för att minska risken för att dina anställa och gäster utsätts för farliga ämnen, du kan också medvetet välja att ställa krav på att alla stegen från produktion till produkt sker under bra arbetsvillkor och i en bra arbetsmiljö. Återanvänd så ofta det är möjligt i stället för att köpa nytt!

Det kan var en utmaning att ha koll på alla leverantörer och innehållsförteckningar och dessutom förstå vad allt betyder. Genom att välja certifierade varor och material kan du få hjälp att göra val som är miljömässigt och socialt hållbara.

Minimera och förebygg uppkomst av avfall
Nästa allt du gör eller tillverkar ge upphov till avfall. Se över din verksamhet och hur du använder olika resurser, försök minska din konsumtion och maximera nyttjande av allt du köper. Genom att optimera dina inköp kan du troligen minska ditt behov att köpa nytt och därmed minimera uppkomsten av avfall i framtiden.

Ha en dialog med dina leverantörer om hur ni kan minska emballaget så du kan undvika engångsförpackningar som bara kastas. Prioritera hållbara produkter och undvik alla typer av engångsartiklar som plastmuggar och papperstallrikar.

Hållbara resor & transporter

Klimatsmarta färdsätt
Besöksnäringens resor påverkar klimatet. Av turisternas resor är det flyget som står för de största koldioxidutsläppen, upp till 75 procent kommer från flygresorna. På andra plats kommer bilen och dess utsläpp. Om en eller fem personer åker i bilen är avgörande för utsläppen per person, det samma gäller för alla transportslag.

Att åka kollektivt med buss eller tåg är oftast allra mest miljövänliga sättet att resa – men prioritera fordon som drivs med el, biogas eller HVO eller välj helt bränslefria transporter som cykel.

Du kan hjälpa dina gäster att resa hållbart till din destination genom att tillhandahålla bra information på din hemsida om exempelvis kollektivtrafik, laddstationer eller cykelleder med mera. Din information kan påverka gästen att resa klimatsmart.

Att resa inom en destination
Dina gäster genomför säkert olika typer av dagsturer när de är på besök. De åker på sightseeing och besöker olika intressant platser eller kanske de åker på en shoppingtur. Du kan hjälpa dina gäster att genomföra dessa turer på ett hållbart sätt genom att låna ut cyklar och cykelkartor, ha god information om kollektivtrafiken, eller kanske tips om var de kan hyra elbilar. Marknadsför alla sevärdheter som finns nära din anläggning för att minimera behovet av längre resor.

Agera lokalt

Marknadsför lokala aktiviteter och produkter
Efter att ha varit på besök hos dig, kommer dina gäster med största sannolikhet fortsätta sin resa för att uppleva mer. Genom att tillhandahålla information om fler saker att se och göra nära din anläggning och på din ort så kan du bidra till att gästerna stannar längre i området och hos dig – omsättningen per gäst ökar ju längre de stannar så det finns mycket att vinna. Ju fler som positiva intryck gästerna får under sitt besök, desto troligare är det att de kommer tillbaka, eller rekommenderar destinationen och ditt företag till andra.

Att skapa nätverk med andra företag i din närhet och att hjälpas åt att marknadsföra varandra kan vara värdefullt för din egen verksamhet.

Var en ambassadör för din destination
Appreciate where you live and what you do – and show it. Focus on what is positive and tell others about it. You will make your guests enthusiastic about it as well. By acting as an ambassador for your area you will inspire others to engage in the community. Praise them for their contributions and congratulate them on their success. Create products and services that you and your community can be proud of. When you establish an authentic, high quality product, you add to the attractiveness of your region.

Jämställdhet & jämlikhet

En företagskultur baserad på wellbeing – arbetsgivarperspektiv
Wellbeing börjar med din egen inställning och ditt engagemang, men tillsammans med dina anställda kan ni tillsammans skapa en företagskultur med fokus på social wellbeing. Förutsättningarna för att skapa en hållbar arbetsplats där du, dina anställda och omgivningen trivs och mår bra utgår så klart att alla lagar och regler för arbetsrätt och arbetsmiljö följs. När ni efterlever dessa leder till att ni kan skapa en säker arbetsmiljö, rättvis lönesättning samt att ni anställer och utvecklar personal baserat på kompetens, oavsett kön eller ursprung.

Genom att arbeta tillsammans kan ni bygga era värderingar på en gemensam förståelse att ni ska göra gott och följa Värdeorden för värdskap: ärlig, medveten, omtänksam, vänlig och glädjerik. Du som arbetsgivare bör vara transparent och inkluderande och få din personal att känna sig sedd, lyssnad på och omhändertagen. Ett ökat välbefinnande hos medarbetare har positiv påverkan på deras hälsa, kreativitet, produktivitet och ökar deras möjligheter att skapa positiva relationer med andra samt klara av vardagens utmaningar. När medarbetarna trivs och mår bra ökar sannolikheten att de stannar kvar och blir goda ambassadörer för både din verksamhet och för regionen.

Socialt ansvar
Första steget mot socialt ansvar är att vara medveten om att ditt beteende har en inverkan på människor och samhälle – både i liten skala och på en global nivå. Bestäm dig för att göra en positiv inverkan och inspirera andra att följa ditt goda exempel. Ha ett globalt förhållningssätt till ditt sociala ansvar och överväg alltid konsekvenserna för omvärlden utifrån de val du gör. Integrera ditt engagemang för social hållbarhet och ansvar i din affärsplan, var trogen och följ ditt förhållningssätt i alla dina handlingar och relationer.

På så sätt kan du bidra till att skapa en balans mellan ekonomisk tillväxt, samhällets välfärd och miljön.

Inomhusmiljö

Design & inredning
En trevlig och omsorgsfullt designad miljö kan bidra med välbefinnande genom att till exempel vara ergonomiskt korrekt, vacker, lättanvänd och ren. Med hjälp av en genomtänkt design och bra materialval kan dina gäster och kunder uppleva komfort, glädje och ge en känsla av effektivitet.

Även om våra liv till stor del har flyttats till inomhusmiljöer har vårt behov av att vara i kontakt med naturen inte försvunnit. Att få en känsla för naturen är ett omedvetet och biologiskt behov för oss människor. Ta med naturen inomhus! Att skapa lummiga inomhusmiljöer och ta människor närmare naturen ökar deras välbefinnandet både mentalt och fysiskt.

Atmosfär

Atmosfär är interaktionen som uppstår mellan människa och rum. Du kan använda en mängd olika inredningselement i- eller runtom din lokal för att komponera den atmosfär du önskar skapa. På så sätt kan du påverka dina gästers sinnesstämning och ge deras själ näring och ro. Behaglig belysning kan till exempel bidra till en välkomnande, vänlig och avslappnad atmosfär. Tillräckligt med dagsljus bidrar till en hälsosam miljö. Det är även känt att färger kan stimulera en känslomässig reaktion. Blåa nyanser förstärker exempelvis känslan av lugn och ro. Ljud och akustik är också viktiga faktorer för att ett rum eller en lokal ska kännas bra att vistas i.

När vi pratar om atmosfär måste vi beakta det faktum att människor är en del av det som skapar en atmosfär. Tänk på vad du och din personal utstrålar till atmosfären i den lokal eller plats ni befinner er på. Sänder du ut positiva vibbar – glädje, vänlighet, en avslappnad känsla och så vidare?

Hälsa

Fysisk aktivitet & rörelse
Fysisk aktivitet och träning kan ha både omedelbara och långsiktiga hälsofördelar. Viktigast av allt, regelbunden aktivitet, det kan avsevärt förbättra din livskvalitet. På lång sikt förbättrar det även ditt immunförsvar och din hälsa och minskar risken för många sjukdomar.

Inspirera till rörelse, gör fysiska aktiviteter lättillgängliga och motivera dina gäster och kollegor att röra på sina kroppar. Föreslå vandringsleder, hyr ut cyklar, lägg yogamattor på golvet, spela musik och bjud in till dans eller anordna gruppaktiviteter som morgonlöpning eller god natt-yoga. Rörelse bidrar till att du kommer att få fler glada gäster – och att de kommer att sova bättre på natten.

Tillgång till naturen

Att vistas i naturen har en lugnande effekt på sinne, kropp och själ. Att vara i naturen, eller rent av titta på scener eller vyer med natur, kan minska känslan av ilska och stress och bidrar till att väcka positiva känslor och beteenden som vänlighet och generositet. Att vistas i naturen får dig inte enbart att må bättre rent känslomässigt, utan bidrar även med gott till ditt fysiska välbefinnande. Det sänker blodtrycket, hjärtfrekvensen, muskelspänningar och stresshormoner. Att vara ute i det fria kan även bidra till att du kan känna dig sammanlänkad, att du är en del av något större än självet och får en känsla av mening.

Vägled dina gäster och besökare till naturen, gör den tillgänglig genom att visa hur de hittar ut till hållbara naturområden eller parker i ditt område. Tipsa gärna om lokala naturguider. Föreslå cykel- och vandringsleder, trevliga stigar, naturreservat, utsiktsplatser och andra speciella och besöksvärda platser. Plantera eller dekorera med lokala- eller svenskodlade blommor och växter, både inne och utanför din lokal, vid din entré, på uteserveringen eller på balkonger. Skapa gröna oaser som folk kan njuta av även i stadsmiljöer.

Varumärkesbyggnad inom wellbeingturism

Home Of Wellbeing

Lär dig mer!

Ladda ned handboken “Varumärkesbyggande inom wellbeingturism” för att lära dig mer om vårt gemensamma varumärke Home Of Wellbeing.

Våra regioner runtom södra Östersjön i Sverige, Danmark, Tyskland, Polen och Litauen förenas genom unik natur och ett gemensamt kulturarv. Här kan du uppleva imponerande landskap, kulturhistoriska platser och en fridfull och tillgänglig natur. Allt fler besöksnäringsföretag börjar prioritera sitt hållbarhetsarbete. De blir mer medvetna och tar mer ansvar och hänsyn till hur de påverkar miljön och samhället.

Wellbeingerbjudanden består av produkter och tjänster som ska bidra till en hälsosam livsstil, de bidrar till glädjefyllda möten, sinnesro och ett mer naturligt, långsamt levnadssätt. Tillsammans skapar dessa erbjudanden en unik destination för wellbeing i södra Östersjöregionen, ett Home Of Wellbeing.

Ett varumärke för södra Östersjön
Genom att samverkan i våra nationella och internationella nätverk kan vi i Södra Östersjöregionen utveckla och sprida vårt gemensamma varumärke Home Of Wellbeing. Tillsammans kan vi utveckla våra destinationer och få fler besöksnäringsföretag att vilja varumärkesutveckla sina verksamheter och produkter i linje med wellbeing. Det gör oss unika och minnesvärda. Genom att utmärka oss som en ansvarsfull och framstående destination för wellbeing tilltalar vi den alltmer växande gruppen medvetna turister som har ett genuint intresse för hållbarhet, hälsa och välbefinnande.

Du är ett Home Of Wellbeing
Du som delar våra värderingar för wellbeing, är miljömedveten, engagerad i lokalsamhället, har kunskap om de viktigaste lokala frågorna och bidrar till andras välbefinnande har goda förutsättningar för att bli ett Home Of Wellbeing. Oavsett om du är en turistbyrå, en restaurang, ett hotell, ett spa, ett gym eller ett säsongsöppet litet företag kan du bli en del av varumärket. Tillsammans kan vi göra turismen till en del av en hållbar framtid. Tillsammans kan vi göra skillnad.

Hitta kärnan

Ett varumärke bygger upp anseendet och skapar ett gott rykte för en produkt, tjänst, plats, person eller en organisation. Det skapar en medvetenhet och en identitet och särskiljer ditt företag och dina erbjudanden från andra.

Ett varumärke är en komposition, det vill säga kärnan, av känslor och tankar du vill att dina potentiella och faktiska kunder ska koppla ihop ditt företag med. Du kan ge uttryck för ditt varumärke med hjälp av en logotyp, symbol eller slogan och genom dina färger och bilder eller med ord.

Se till att ditt varumärke är en ärlig återspegling av ditt företag och dess värderingar så att du kan hålla ditt varumärkeslöfte till dina kunder. Genom att vara ärlig kommer dina kunder och omvärlden kunna lita på dig och ditt varumärke, det är en mycket viktig framgångsfaktor.

Värderingar, storytelling & visualisering

Om ditt varumärke är väldefinierat och väl kommunicerat kommer dina kunder att ha en tydlig och positiv förståelse för din verksamhet och vad de kan förvänta sig att uppleva när de köper dina produkter och tjänster.

När du jobbar med att utveckla ditt varumärke kan du utgå från dina varumärkesvärderingar, din visuella varumärkesidentitet och din varumärkesberättelse. Tillsammans skapar dessa tre komponenter en helhetlig känsla, utseendet och tonen för ditt företag i mötet med dina kunder.

Varumärkesvärderingar
Genom dina varumärkesvärderingar kan du knyta an till dina kunder på en djupare nivå. För att definiera dina värderingar kan du ställa dig frågan: Vad är viktigt för mig? Vad står jag för? Kunder som delar dina värderingar är mer benägna att ha en positiv relation och inställning till ditt varumärke.

Visuell varumärkesidentitet

Ditt visuella varumärke består av din logotyp, färgerna du använder i all form av kommunikation och de foton du använder för att illustrera dina tjänster och produkter. Det kan också inkludera utseendet på din anläggning, din lokal, dina produkter och personerna i din organisation. Fundera över hur de olika visuella elementen kan uttrycka dina värderingar och kärnan i din verksamhet. Se till att ha en plan eller ett system för att identifiera och skapa ditt visuella varumärke, det bör vara enhetligt, konsekvent och autentiskt.

Varumärkesberättelse
Storytelling är ett narrativ, alltså en berättelse, som väver samman fakta och de känslor som ditt varumärke väcker. Använd det för att kommunicera äktheten och värderingarna i ditt företag. Använd positiva formuleringar för att skapa positiva känslor hos dina kunder.

Varumärkesbyggande med södra Östersjöländernas natur- och kulturarv

Våra regioner runtom södra Östersjön i Sverige, Danmark, Tyskland, Polen och Litauen förenas genom unik natur och ett gemensamt kulturarv. Tillsammans bildar de en destination för wellbeing och ett Home Of Wellbeing.

Våra vackra, rofyllda, rena och tillgängliga landskap är det som lockar besökare till södra Östersjöregionen, därmed blir de även till en central del av varumärket. Här är du är alltid nära havet, till Östersjön med dess variationsrika kustlinje, kustskogar, vita sandstränder och bärnsten, en 30–300 miljoner år gammal “ädelsten” som används i smycken och som ett helande och skyddande medel. Långa sommardagar med ljusa nätter ger dig gott om tid för utomhusaktiviteter. Här hittar du många välbeskrivna och uppmärkta, säkra cykel och vandringsleder som tar med dig upptäcktsfärd längs kusten eller genom vackra landskap med fantastiska vyer. Skiftningarna mellan årstiderna är häpnadsväckande, njut av värme, ljuset och det föränderliga färgspelet, medan vinternätternas mörker bjuder in till stjärnskådning och mysiga, ”hygge” stunder.

I handboken ”Varumärkesbyggande inom wellbeingturism” kan du låta dig inspireras av exempel på hur du kan jobba med den visuella varumärkesbygganaden av södra Östersjöregionerna genom att lyfta natur- och kulturarv, traditioner och företeelser med hjälp av bilder eller berättelser.

Genom att inkludera detta i ditt varumärke kan du både presentera det din destination erbjuder och uttrycka värderingar och unika tillgångar som frihet, jämställdhet och inkludering, skyddad natur, glädje för fysisk rörelse, kreativitet, konst och lokala produkter.

Du kan exempelvis uttrycka wellbeing genom att lyfta in det unika för din ort eller destination i ditt varumärke. Vad karaktäriserar ditt område? Visa dina gäster vad de enbart kan uppleva i din region. Det kan vara ett specifikt natur- eller kulturlandskap, upplevelser under en viss säsong, arkitektur, traditioner eller högtider. Det kan även vara speciella hantverk eller evenemang. Låt ditt varumärke stödja det lokala arvet, seder och bruk. Tänk på att inkludera företeelser och upplevelser från alla årstider, på så sätt kan du bidra till att skapa besöksanledningar året runt.  

Hur du marknadsför dig som ett Wellbeingföretag

Att visualisera wellbeing

Lär dig mer!

Ladda ned vår handbok “Hur du marknadsför dig som ett wellbeingföretag” för att få tips på hur du kan kommunicera och lyfta dina wellbeingerbjudanden. 

Visualisera aktiviteter
För kunna visualisera dina wellbeingaktiviteter, det vill säga beskriva dem med hjälp av bilder, kan du visa hur aktiviteten har en positiv inverkan på dina gäster, genom att den bidrar till att deras välbefinnande för kropp, sinne och själ ökar. Du bör också illustrera hur ditt hållbarhetsarbete ökar din positiva inverkan omgivande miljön och samhället.

Dina foton och bilder ska vara harmoniska, och människor som avbildas bör kännas avkopplade, lugna, glädjefyllda eller visa andra positiva känslor. Du kan visa att dina aktiviteter passar att göra på egen hand eller tillsammans till andra, och att du som värd alltid finns tillhands för att hjälpa till.

Det finns många olika värden som du kan lyfta: vackra platser, mysiga miljöer, glädje, samvaro, avkoppling eller fysisk aktivitet eller annat som beskriver det unika med just din verksamhet eller ditt specifika erbjudande.

Presentera erbjudande, produkter & tjänster
Wellbeingerbjudanden handlar om produkter och tjänster som bidrar välbefinnande och hållbarhet. Ditt hållbarhetsarbete kan presenteras genom, att i fotot, knyta ihop dina erbjudanden med platsen de produceras på. Visa hur de tillverkas och skapa en personlig kontakt med leverantören eller tillverkaren. Visa på ingrediensernas och råvarornas resa från jord till bord. På samma sätt kan du tänka med aktiviteter, visa platsen och hur aktivitetens genomförs.

Att vara en wellbeingvärd
När du vill beskriva och visa hur du är som wellbeingvärd kan du låta dina foton kommunicera din omtanke för natur, miljö och lokalsamhället eller din omsorg för dina kunder och anställda. Dina foton bör återspegla att du är ärlig att du jobbar med hållbarhet. Visa att du vill stärka andra genom att interagera, samarbeta och samskapa tillsamman med dem. Visa din kärlek och passion till det du gör.

Bildmanér

Ett bildmanér är ett bildspråk som ger dina kunder rätt känsla och anknytning till det du vill förmedla. Foton är ett av våra starkaste verktyg inom marknadsföring “en bild säger mer än tusen ord”. Därför är det bra att vara medveten om vilka budskap du sänder med dina foton. Ditt visuella språk ska stärka din identitet och också särskilja dig från andra aktörer och andra typer av turism

I handboken kan du hitta goda exempel på aspekter som kan vara bra att tänka på när du vill kommunicera känslan av wellbeing i dina erbjudanden. Bli inspirerad av våra väg ledande tips på bildmotiv, bildkompositioner och färger. Tillsammans kan de stötta dig i att kommunicera lugn, ärlighet, värme och jämlikhet och hjälpa dig att visuellt knyta samman din verksamhet med wellbeingkonceptet.

Skriftlig & muntlig kommunikation

Dina ord är kraftfulla verktyg, de påverkar dem som läser dina texter eller lyssnar på det du säger. Förutom att sprida information kan ord väcka tankar och känslor hos andra och påverka deras fokus och humör. Inom wellbeing vill vi förmedla och stärka det som ger positiva känslor, det kan vi göra via ordval och fraser, gester, mimik, röstläge och tonfall. Att förstärka det positiva kommer öka ditt och andras välbefinnande.

Tänk även på detta när du möter dina kunder online. Många använder webbverktyg som en informationskanal istället för en möjlighet att skapa dialog med läsaren. Jobba med tvåvägs kommunikation, som i det verkliga livet och varva säljande information (som endast bör utgöra en liten del i ditt flöde) med inspirerande, igenkännande och ställningstagande innehåll. Var gärna personlig och bjud in dina kunder, engagera dem och var inkluderande. Dela gärna med dig av din kompetens inom ett speciellt område, bjud på något! Glöm inte heller att lyfta allt det goda du gör.

När du kommunicerar med dina kunder kan du använda dig av de så kallade Värdeorden för värdskap; ärlig, medveten, omtänksam, vänlig och glädjerik – som en vägledning. Det ger dina kunder kännedom om att du och din verksamhet är goda ambassadörer för wellbeing. Det kan hjälpa dig att attrahera nya besökare, samarbetspartners och kunder.

Berättelser, så kallad storytelling, är ett fantastiskt sätt att förmedla ett budskap med hjälp av känslor. Använd storytelling för att förstärka dina erbjudanden eller din verksamhet. Berätta hur och varför de främjar välbefinnande, hur de ökar välbefinnande för sinne, kropp och själ, samt hur du bidrar till en hållbar och blomstrande naturmiljö och ett livskraftigt samhälle. Du kan berätta om dina samarbeten, lyfta dina anställda eller kollegor eller visa upp hur och var råvaror och ingredienser produceras.

Genom att du beskriver för dina besökare eller kunder vilka positiva wellbeing-effekter din verksamhet bidrar till får de en förståelse och en känsla att de är med och bidrar till något gott.

Kommunicera på webben

Vägledning för att skapa inlägg
Använd ord och bilder som illustrerar dina utvalda värdeord det kan vara till exempel livskvalité, medkänsla eller samskapande. Eller ord och bilder som lyfter och stärker det som är unik för din verksamhet exempelvis din växtbaserade mat, dina lokala produkter och ditt hållbarhetsengagemang. Lär dig mer om wellbeingkonceptet i handboken Introduktion till wellbeingturism.

Vägledning för hashtaggar
En hashtagg är ett ord eller en nyckelordsfras som föregås av ett fyrkantstecken (#). Det används i inlägg på sociala medier för att hjälpa din tilltänkta målgrupp att hitta dig. I korthet, en hashtagg gör att du blir sökbar i sociala medier och fungerar som ett sökfilter för användaren. När du använder en fras som en hashtagg utelämnas mellanslagen, exempelvis #dowellfeelwell. Den kan innehålla siffror men inga symboler eller skiljetecken.

Genom att du och andra wellbeingföretag använder gemensamma hashtaggar bidrar ni till att stärka er egen och andras synlighet under begreppet wellbeing och varumärket homeofwellbeing. Det skapar sammanhang och bidrar till en spridning av våra gemensamma värdeord. Våra hashtaggar bör alltid inkluderas i dina inlägg. Genom att använda dem visar du även att du är ett home of wellbeing.

Webbsida för wellbeingerbjudanden
Den här webbsidan, wellbeingtourism.com, är en marknadsföringsplatsform dig och andra företag som är verksamma inom wellbeingturism runtom om södra Östersjöregionen i Sverige, Danmark, Tyskland, Polen och Litauen. Du som erbjuder produkter och tjänster till wellbeingturister kan du bli ett Home of wellbeing och kan, under satsningens SB WELLs livstid, få kostnadsfri marknadsföring.

Östersjöregionens unika tillgångar

Södra Östersjön – en unik destination för wellbeing

Lär dig mer!

Ladda ned vår handbok “Hur du marknadsför dig som ett wellbeingföretag” för att få tips på hur du kan kommunicera och lyfta dina wellbeingerbjudanden. 

Östersjön – det Baltiska havet
Mellan våra kustregioner i södra Östersjön finns ett vackert, unikt och mycket känsligt innanhav, Östersjön. Den relativt unga och grunda Östersjön är ett av få brackvattenhav på jorden som är ett hem till en unik blandning av såväl salt- som sötvattensarter. Den låga salthalten i vattnet ger oss en härlig, frisk känsla när vi simmar och badar. Här finns få, eller nästan inga brännmaneter och andra tagghudingar såsom sjöstjärnor eller sjöborrar. Istället hittar du sötvattensfiskar som abborre och gädda och saltvattensfiskar som torsk och flundra. En annan unik egenskap tidvattnet, som i Östersjön knappt är märkbart.

Östersjön sammanlänkar oss, dess vågor och strömmar färdas från en region till en annan. Hur vi tar hand om vårt känsliga hav i en region, återspeglas hos våra grannar. Havet förbinder oss också genom vår gemensamma historia där havet spelade en betydelsefull roll för både godstransporter och för kommunikationen mellan östersjöregionerna.

Hälsa genom natur och friluftsliv
I många regioner längs södra Östersjön finns sedan hundratals år tillbaka en tradition och en historia av att låta naturen främja hälsan och bidra till människans välbefinnande. Att vistas utomhus i naturen har varit en naturlig del i vardagen för människorna som bor här.

Här nyttjas naturen för att vandra, åka skidor, simma i havet och i sjöarna. I vissa områden finns det traditioner, seder och bruk av att använda olika naturresurser som salt, lera, alger och havsvatten till behandlingar som sägs kunna främja hälsan och bidra till välbefinnande, i naturen eller i sanatorier. I andra områden har människor gett sig ut på pilgrimsvandringar och vallfärdat till speciella källor för ”att dricka brunn”. Källvattnet sades kunna bidra till och upprätthålla en god hälsa. Det finns även olika traditioner av att bada bastu, exempelvis att under vintertid rena sig genom växelvisa värmebad (i bastur) och bada kallbad, i så kallade kallbadhus längs kusten.

Ett gemensamt hedniskt förflutet
Östersjöregionen har ett unikt och variationsrikt natur- och kulturarv. Flödet av idéer, människor och varor från tidsperioden mesolitikum (’jägarstenålder’) till modern tid (inklusive expansionen av bönder från södra Östersjön till Skandinavien, riken under vikingatiden där slaver, balter, skandinaver och finnar levde tillsammans) skapade en baltisk kulturzon. Detta har visat sig i arkeologiska fynd, i språkliga och religiösa lämningar. Spåren av den ovanligt spirituellt och materiellt rika historien runtom Östersjöns kulturlandskap gör sig synlig i form av megaliter, stencirklar och andra heliga (sakrala) och kulturhistoriska platser, heliga stenar, kullar, källor och i ortnamn.

Vidsträckt och variationsrik kustlinje
Södra Östersjön är välsignad med en lång och variationsrik kustlinje. Den erbjuder hundratals kilometer med oavbrutna, mjuka och sandiga sandstränder i olika färgtoner. Här hittar du underbara vita, gula och bruna sand- och stenstränder, klippsträckor som vackert blandas upp med klapperstenstränder, bukter, långsmala sanddyner och näs, rev och imponerande stenblock, grus och småstensstränder eller vackert lummiga strandängar.

Med lite tur kan du även hitta bitar av trettio- till femtio miljoner år gammal baltisk bärnsten (förstenat harts, kåda från översvämmade tallar) i och längs flera delar av Östersjöns kust.

Rofylld atmosfär
Södra Östersjöregionen är känd för sin rofyllda atmosfär. Om du är villiga att ta dig bortom de mest kända besöksmålen och turistområdena hittar du även under högsäsong fridfulla stränder och idylliska platser längs kusten där du kan tillbringa en stund i ensamhet.  

Både längs kustområdena och längre in landskapen hittar du vidsträckta naturbetesmarker, gamla lummiga skogar och frodiga åker- och betesmarker. Runtom södra Östersjön finns bland annat många besöksvärda naturskyddsområden, nationalparker och kulturreservat som bjuder in till minnesvärda äventyr eller avkopplande stunder i naturen.  

Kustnära skogar
Längs södra Östersjöns stränder finns områden med vindpinade, krokiga eller lågt växande, lutande tallar. En del påstår till och med att de är förtrollade! Det är en alldeles speciell känsla att vandra genom dessa skogar. Här kan du andas in frisk, ren luft och njuta av den aromatiska doften av soluppvärmda tallar och havets fuktiga, salta luft. En del av de kustnära skogarna växer på sandiga jordar som bärgar gömda skatter av bärnsten.

Flyttfåglarnas fascinerande resor
Miljontals fåglar reser genom södra Östersjöområdet varje år. Oftast lyfts fåglarnas flytt som fenomen under våren och hösten. De dramatiska och varierande väderförhållandena där milda fuktiga atlantvindar från väst möter den kalla luften från de norra Östersjöregionerna och ibland även varma, torrare vindar från kontinenten söderifrån, gör dock att fåglarnas magiska färd kan beskådas året om. Du hittar dem längs bördiga våtmarker, vid stränderna runt kustområdena och på öarna, där fåglarna kan vila och finna tillflykt under sina vidsträckta resor jorden runt.

Ottenby, Länsstyrelsen Kalmar län

Långa sommarnätter
På sommaren går solen över södra Östersjön upp tidigt och ned sent om kvällarna. Det gör att vi får långa dagar och långa ljusa sommarnätter. På vinterhalvåret råder istället motsatsen, däremellan får du uppleva årstidernas och ljusets gradvisa förändringar över tiden. Sommarhalvårets ljusa kvällar, nätter och morgnar ger dig möjligheten att njuta av ett aktivt liv utomhus under stora delar av dygnet. Här får du en unik möjlighet att ta vara på ljuset, bara var eller utforska naturen redan under de tidiga – eller sena timmarna på dygnet.

Tillgänglig och välbevarad natur
Södra Östersjöns naturarv är välbevarat och mycket tillgängligt jämfört med många andra platser i världen. Många naturområden är skyddade, en del platser är helt orörda medan andra har anpassats för att vara helt, eller delvis tillgängliga. Att komma ut i naturen är enkelt och gratis. Runtom i regionerna finns ett överflöd av offentliga stränder, parker, leder, skogar och andra naturområden. Många av platserna är tillgängliga för allmänheten att besöka tack vare engagerade markägare, kommuner och andra offentliga- eller statliga satsningar.

Allemansrätten – att möta naturen med omsorg
I Sverige är naturen öppen tack vare allemansrätten. Den innebär att du fritt kan vistas och strosa runt i de flesta naturområden. Du får exempelvis vandra, cykla, paddla kanot, plocka tillåtna bär och svamp eller övernatta i det fria en natt. Med denna frihet kommer också ett ansvar för dig som besökare. Det är viktigt att du visar stor varsamhet och omsorg när du möter djur, natur, markägare och andra människor. ”Inte störa, inte förstöra” är viktiga ledord för allemansrätten, för att vi även i fortsättningen ska få njuta av vår vackra natur.

Be gärna en naturvägledare guida dig genom vår vackra och ömtåliga natur. Det finns många att välja på! Med sina fantastiska kunskaper kan de öppna upp helt ny värld av djur- och naturupplevelser och visa dig hur du ska förhålla dig till allemansrätten i det område du vistas i. Naturvägledarna lär dig allt du behöver veta om hur du på ett varsamt sätt vistas i naturen.

Steg 1 – Registrera dig

Välkommen till Home Of Wellbeing

Denna webbsida wellbeingtourism.com, kallas för Wellbeingatlasen och är en marknadsföringsplattform för vårt nätverk och vårt gemensamma varumärke Home Of Wellbeing – det vill säga för dig och alla andra wellbeingföretag och platser som är godkända enligt våra kriterier.

Inledningsvis presenterar wellbeingatlasen godkända verksamheter och platser som är knutna till våra fem pilotområden i södra Östersjöregionen. Tillsammans kan vi lyfta regionen och alla fantastiska entreprenörer och eldsjälar som destination för välbefinnande, ett Home Of Wellbeing.

Syftet med atlasen är att attrahera nya besökare till södra Östersjöregionen, till ditt område och till din verksamhet. Vi erbjuder dem en guide som vägleder och förenklar för besökare att hitta wellbeingföretag och platser att besöka under sin nästa semester, långhelg eller lediga dag. Atlasen är ett planeringsverktyg för att uppleva en helhetligt hållbar wellbeingsemester. Ju fler Homes Of Wellbeing som är aktiva inom ett område, desto mer intressant och attraktiv kommer din destination och ditt företag vara för besökarna.

Atlasen är en transparent och pålitlig informationskälla. För att du ska kunna bli synlig på den här webbsidan måste du först förstå och omfamna begreppet wellbeingturism, du behöver även vara godkänd enligt wellbeingturismens hållbarhetskriterier.

Titta gärna på filmen om hur du registrerar dig på sidan för att bli ett Home Of Wellbeing

Tips: För att förstora filmen, klicka på den kvadratiska ikonen näst längst ned i det högra hörnet. Klicka på F11 för att återgå till sidan.


Registrera dig & skapa ett kostnadsfritt konto

Om du vill lära dig mer eller vill gå med i nätverket Home Of wellbeing är du välkommen att registrera dig på vår sida.  Avsnittet “registrera dig” innehåller fyra steg där vi samlar in information, beskrivningar och bilder – om dig, ditt företag och dina erbjudanden. Vi vill också veta på vilket sätt du gör gott och hur du bidrar till wellbeing. Innan du börjar marknadsföra dig själv med texter och bilder som förmedlar en känsla av wellbeing, vill vi be dig att avsätta lite tid för att studera vårt utbildningsmaterial. När du registrerar dig kommer du få möjligheten att göra en eller flera självutvärderingstest. Dessa tester är ett sätt för oss att vägleda dig genom wellbeingturismens fantastiska värld och ett verktyg för att bli synlig på karttjänsten i wellbeingatlasen.

Gå vidare genom att registrera dig & skapa ett kostnadsfritt konto. Börja med att skapa ett användarnamn och ett lösenord.

Lär dig mer om vilken information du behöver lägga under respektive rubrik och hur du kan beskriva ditt företag i linje med wellbeing. Läs mer här!


Bekräfta din användarinformation efter registreringen

När du har registrerat ditt användarnamn och lösenord på sidan kommer du att få ett bekräftelsemejl från oss. För att slutföra registreringen ber vi dig godkänna dina användaruppgifter genom att klicka på bekräftelselänken i mejlet. Om du inte har fått något mejl kan kontrollera din skräppost eller om du har angett rätt mejladress i anmälningsformuläret.

Vänligen kontakta oss om du behöver hjälp 🧡

Steg 2 – Självutvärderingstest

Utvärdera ditt företag

När du har registrerat dig och skapat ett konto får du möjligheten att utvärdera ditt företag med hjälp av ett eller flera av våra självutvärderingstester. Genom att utvärdera ditt företag mot våra kriterier för wellbeingturism kan du upptäcka vilka delar av din verksamhet som redan går i linje med konceptet och som du redan idag kan marknadsföra som wellbeingerbjudanden till dina kunder. Utöver det kan du även upptäcka vilka områden som du kan behöva utveckla och förbättra. Om du blir godkänd i ett eller flera av testen kan du bli ett Home Of Wellbeing, och får möjligheten att marknadsföra dig själv på atlasen.

Det finns fyra självutvärderingstest, du som är företagare kan testa dig inom kategorierna:

Boende
Exempelvis för hotell, stugor, B&B, pensionat eller campinganläggningar.

Mat & dryck
Exempelvis för restauranger, café och bageri, matvagnar eller juicebarer.

Produkter
Exempelvis för gårdsbutiker eller livsmedelsförädlare som erbjuder råvaror, förädlade produkter, konst, hantverk eller hälso- eller skönhetsprodukter.

Tjänster, service & upplevelser
Exempelvis alla erbjudanden för gäster och kunder som inkluderar en tjänst eller en upplevelse såsom guidade turer, kurser och retreats, skapande-, musik- eller teaterevenemang, behandlingar, yoga, sport eller andra mindfulness – eller rörelserelaterade aktiviteter och upplevelser.


När du gör gott mår du bra och utvecklar ett tillstånd av välbefinnande
Foto: Lovisa Wendt, Fiddekulla Trädgård

Hur det fungerar

Under fliken “Mitt konto” hittar du knappen “Utvärdera ditt företag ” klicka på den för att komma till de fyra självutvärderingstesten. Börja med att göra självutvärderingstestet för din huvudkategori.

 • Om ditt företag verkar inom flera kategorier kan du välja att göra flera självutvärderingstest, du kommer då att känna igen flera av frågorna och några av dem kommer att vara likadana. För att bli godkänd kommer du att behöva besvara alla frågorna i varje frågeformulär.
 • Självutvärderingstestet innehåller fem obligatoriska frågor, alla dessa frågor berör olika aktiviteter, insatser eller ansvarsområden som är avgörande kriterium för att dina erbjudanden och/eller din verksamhet verkligen går i linje med wellbeingturismens koncept.
 • Självutvärderingstestet är uppdelat i fyra delar:
  • Ett miljövänligt företag
  • Bidra till andras utveckling
  • Var en välkomnande värd
  • En hållbar arbetsplats
 • Alla frågor är “ja” och ”nej” frågor
 • Några av frågorna har alternativet ”ej relevant


Hur du blir godkänd

 • Du måste uppfylla 75 procent av alla relevanta frågor i respektive självutvärderingstest.  
 • Du måste uppfylla alla obligatoriska frågor för att kunna bli godkänd.

En ikon för varje godkänt självutvärderingstest

När du har klarat ett självutvärderingstest och blivit godkänd kommer du att få en ikon för varje godkänd kategori; boende, mat & dryck, produkter och tjänster, service & upplevelser.

För att bli synlig på wellbeingatlasen behöver du:
 • Göra ett eller flera självutvärderingstest och bli godkänd.
 • Ladda upp välformulerade texter och wellbeing-foton

Steg 3 – Skapa ditt företagskort

Ladda upp din wellbeingbeskrivning

Under fliken ”Värdar & platser” får du möjligheten att synliggöra din verksamhet med en trevlig företagsbeskrivning. Genom att arbeta fram en omsorgsfullt- och välformulerad text som är anpassad till dina intentioner, värderingar och erbjudanden, kan du sända en specifik känsla till dina potentiella kunder. Ditt företag kommer att beskrivas och marknadsföras på ett så kallat ”företagskort”, en presentationssida bara för dig!

På den här sidan kan du ta del av korta och enkla instruktioner om hur du slutför din registrering på wellbeingatlasen på ett bra sätt innan du publicerar ditt företag online – en liten guide med saker som kan vara bra att tänka på!


Textfält

För att hjälpa potentiella kunder att hitta och lära sig mer om ditt företag är det bra om du delar med dig av din adress, kontaktinformationer som telefon och mejladress, länkar till dina sociala medier och foton. Det är en mycket betydelsefull framgångsfaktor för ditt företag att du är sökbar och att det enkelt går att hitta dig på nätet. Avsätt lite tid för att se till att du blir synlig, transparant, att din information är ärlig och genuin, tillgänglig och lätt att förstå!

Steg 1 – Namnge ditt företag

Namn på användarkonto: Här anger du vad ditt företag heter. Namnet kommer att synas när besökare letar efter platser eller företag. Företagsnamnet är det som syns först, högst upp på ditt ”företagskort”.


Steg 2 – Ange kontaktinformation

Lägg till dina kontaktinformationer så att dina kunder kan lära sig mer om dig och ditt företag och enkelt kan höra av sig till dig.

Kontaktperson

För kommunikationen mellan dig och wellbeingteamet.

 • Kommer inte synliggöras på företagskortet.
Intern mejladress

För kommunikationen mellan dig och wellbeingteamet.

 • Kommer inte synliggöras på företagskortet.
Publik mejladress

För kommunikationen mellan dig och dina kunder.

 • Kommer att synliggöras på företagskortet.

Tips

 • Mejl är en viktig informationskanal mellan dig och dina kunder.
 • Kvaliteten på dina kundtjänstmeddelanden och andra mejlsvar påverkar hur dina kunder uppfattar ditt varumärke.
 •  

  Var mänsklig, varm och personlig när du skriver.

 • Använd wellbeing-ord (du hittar dem i handboken om hur du marknadsför dig som ett wellbeingföretag).
 • Var tydlig och skriv på ett lättbegripligt sätt.
 • Håll din information enkel.
Telefonnummer 1

För kommunikationen mellan dig och dina kunder.

 • Kommer att synliggöras på företagskortet.
Telefonnummer 2

För kommunikationen mellan dig och wellbeingteamet.

 • Kommer inte synliggöras på företagskortet.
Dina sociala medier

Lägg till alla dina aktiva konton där du finns tillgänglig

Tips

 • Alla dina konton på sociala medier bör vara i linje med dina goda intentioner, värderingar och såklart med din marknadsföringsstrategi.
Adress till din destination

Genom att lägga in din adress kan dina gäster hitta till dig ditt besöksmål.

 • Kommer att synliggöras på företagskortet.
 • Kommer att synas som en markör (en ikon) på kartan.

Steg 3 – Beskriv ditt företag

Dina texter är betydelsefulla och utgör en stor del av din verksamhets “röst”, de skapar minnesvärda bilder av ditt varumärke för läsaren.

Bra att känna till är att läsarna är svårfångade, du har bara några sekunder på dig att fånga deras intresse.  Slösa inte dyrbar tid på information som inte säger någonting. Att fånga läsarens uppmärksamhet med en text som träffar dem mitt i hjärtat ökar deras förtroende för din verksamhet. Stilen och formen du inleder dina texter med ska fortsätta på samma sätt genom hela din presentation, från början till slut. Men de bör också vara i linje med vad som står på din egen hemsida eller på dina sociala medier. Texten ska vara lättläst, logisk, tydlig och vara komplett. Korrekturläs texten många gånger, ta hjälp av vänner och bekanta, partners och kunder – det är lätt att bli hemmablind. Underhåll främst din “Om oss”-text så att du har aktuell information om dig och ditt företag. Det gör dig mer intressant.

Det finns totalt fyra, två små och två lite större textfält som du kan använda för att marknadsföra dig på atlasen. De är teckenbegränsade, så använd dem på ett klokt sätt. Hämta gärna inspiration och tips på hur du kan ta fram positiv och inbjudande wellbeingtext om dig och ditt företag. I våra handböcker och filmer hittar du vägledning om hur du med hjälp av bilder, våra värdeord för värdskap och förslag på wellbeing-ord kan författa en inspirerande företagsbeskrivning.   

Det första intrycket – en pop-up beskrivning

Essensen – det mest kärnfulla om ditt företag

 • Denna text är synlig när besökaren hovrar med musmarkören över din huvudbild under exempelvis fliken ”Värdar & platser”.
 • Här ger du dina läsaren ett första intryck.
 • Texten kan innehålla maximalt 80 tecken.

Presentera själva kärnan i vad du erbjuder och vad som gör dig, ditt företag och din produkt eller tjänst speciell, fantastisk eller på något annat sätt wellbeing.

En kort introduktion

En sammanfattning

 • Denna text fungerar som en introduktion till ditt företag
 • Texten synliggörs i fetstil längst upp i ditt företagskort
 • En del besökare kommer enbart läsa denna text och inte resten.
 • Tilltala dina läsare personligen genom att använda ”du”.
  • Exempel: Hos oss kommer du att uppleva en härlig dag.
 • Texten kan innehålla maximalt 600 tecken.

Förutom namnet på ditt företag är denna text det första, och kanske den enda beskrivningen som din potentiella gäst och kund kommer att läsa om dig när de besöker ditt företagskort.

Tänkt igenom ditt innehåll noga, ge dig själv tiden att formulera texten väl. Har du något viktigt du vill förmedla, något alldeles extra eller unikt? Det kan vara en speciell plats, en känsla, dina erbjudanden, din kunskap eller utbildning, det kan även vara dina värdeord för värdskap, eller något helt annat.

Här är några exempel på vad du kan beskriva:

 • Det du erbjuder: Näringsrik mat, behandlingar, boende, upplevelser
 • Det du delar med dig av: Traditioner, kultur, kunskap, upplevelser, äventyr
 • Din plats eller omgivning: Fascinerande vyer, havets vågor, stadens puls, naturens helande kraft
 • Din unika anläggning: Romantisk, tropisk, lantlig, äkta, historisk, klassisk, modern
 • Typ av erbjudanden: Lyxigt, enkelt, tillgängligt eller prisvärt

Beskriv dina wellbeingerbjudanden

Här är din möjlighet att glänsa

Beskriv vad du kommer att erbjuda dina gäster och hur du tar hand om dem. Beskriv var dina produkter kommer ifrån eller hur du utför en viss behandling. Skapa målande texter, minnesvärda bilder åt läsaren och få dem att längta efter dig.

 • Texten kan innehålla maximalt 1000 tecken.
Beskriv ditt wellbeingföretag

Vem är du?

Beskriv dina intentioner och värderingar, dina värdeord för värdskap och dina löften till dina kunder. Lyft det just du brinner lite extra för och eventuellt något om företagets historia. Låt besökaren lära känna dig på riktigt. Var inbjudande och öppen. Sträva efter en genuin koppling, låt dina gäster veta att de finns i dina tankar, året om.

 • Texten kan innehålla maximalt 400 tecken.

 

Steg 4 – Ladda upp dina wellbeingbilder

Lyft ditt företag med wellbeingbilder

Hur väl dina kunder kommer ihåg dig och dina budskap beror på flera olika faktorer. Om kunderna kan associera dina texter med en bild eller ett foto, kommer de mer sannolikt att hålla fast vid budskapen en längre tid. Bilder skapar känslomässiga kopplingar till dina produkter eller tjänster, det bidrar till att dina besökare får ett ökat engagemang och en förstärkt koppling till ditt företag eller dina erbjudanden.

Du som wellbeingvärd kan låta dina bilder kommunicera din omsorg och omtanke för miljö och natur, dina kunder, personal och lokalsamhället. Visa hur du med omsorg vårdar naturen och bryr dig om andras välbefinnande, hur du bidrar till wellbeing. Dina bilder ska återspegla att du är öppen och ärlig i ditt företagande. Kommunicera dina hållbarhetsinsatser och visa alla bra saker du gör – även i dina foton. Visa dina mottagare hur du interagerar, samarbetar och samskapar tillsammans med andra. Visa din kärlek och passion för det du gör.


GDPR och samtycken
 • Den allmänna dataskyddsförordningen, på engelska kallad General Data Protection Regulation, (GDPR) avser att stärka dina rättigheter och hjälper dig att ta kontrollen över hur dina personuppgifter används. Det gäller alla medborgare inom Europeiska unionen (EU).
 • GDPR omfattar all information som kan klassificeras som personlig information eller som kan användas för att fastställa din identitet.
 • Vid inhämtning av personuppgifter från barn under 13 år krävs samtycke från vårdnadshavare. Detta gäller för barn som bor i Sverige. I andra EU-länder krävs ett samtycke från vårdnadshavare för barn upp till 16 år.  
 • Foton och filmer kan innehålla personuppgifter.
 • Samtycke vid fotografering – Människor har en grundläggande rätt till integritet, att fatta egna beslut om sina kroppar och personuppgifter. Samtycke är någons godkännande (alltså att någon sagt ”ja” till personuppgiftsbehandlingen) till att en annan person gör något som skulle kränka deras integritet om det gjordes utan deras godkännande. Om du vill publicera bilder på dina kunder och din personal måste du först be att få ett skriftligt godkännande.
 • Läs mer om dataskyddsförordningen och GDPR på IntegritetskyddsmyndighetenVerksamt.se
Säkerställ att du äger rättigheterna till dina bilder
 • När du beställer bilder från en fotograf finns det flera att ta hänsyn till. Som köpare och användare av ett foto är du ansvarig för att fotot är godkänt enligt GDPR. Se till att du vet hur och var du kan använda fotot och om du får beskära eller på något annat vis redigera det.
 • Personen som skapar en bild kommer i allmänhet att vara den första ägaren av upphovsrätten, om det inte finns någon annan överenskommelse som hävdar motsatsen. Upphovsrätten © uppstår i det ögonblick ett litterärt eller konstnärligt verk skapas. Skaparen, det vill säga upphovsmannen, har då ensamrätt att bestämma vem som får göra kopior av verket och hur eller om verket ska göras tillgängligt för allmänheten, exempelvis genom att publicera det på internet eller sprida det på annat sätt.
Bilder skapar minnen
 • Beskriv din anläggning eller ditt erbjudande med inspirerande och inbjudande foton. Välj bilder med omsorg, samla gärna ihop dem i en mapp för att skapa dig en helhetlig översikt innan du börjar ladda upp dem till atlasen.
 • Det är lättare att komma ihåg ett foto än en text. Komplettera dina budskap i dina texter med matchande foton för att dina mottagare lättare ska kunna minnas dig och ditt företag. Förutom att skapa minnen kan du även skapa en längtan efter exempelvis en känsla eller en specifik upplevelse.
Bilder skapar sammanhang
 • Låt dina bilder knyta an till dina erbjudanden, till platsen eller miljön där de erbjuds eller produceras. Visa gärna hur de produceras och av vem, eller vilka, genom att visa ett samarbete. Fokusera på de naturliga delarna, på hållbarhet och hur de skapar välbefinnande för dig, dina kunder och samhället.
Bildmanér

Ett bildmanér är ett bildspråk som ger dina kunder rätt känsla
och anknytning till det du vill förmedla. Foton är ett av våra
starkaste verktyg inom marknadsföring, “en bild säger mer
än tusen ord”. Därför är det bra att vara medveten om vilka
budskap du sänder med dina foton. Ditt visuella språk ska stärka
din identitet och också särskilja dig från andra aktörer och andra
typer av turism.

Bilder kommunicerar snabbare
 • Ett foto ger oss en nästintill omedelbar mental och känslomässig påverkan, så snart vi har hunnit uppfatta och processa vad den kommunicerar.
 • Våra hjärnor hanterar visuellt innehåll i en otroligt hög hastighet. En uppskattning är att människor processar bilder 60 000 gånger snabbare än ord.

Mothers kiss
Pixabay, Nastya Gepp

Synliggör dig med bilder på atlasen

Det finns tre huvudfoton på ditt företagskort

På ditt företagskort hittar du tre huvudfoton. En stor bild och två mindre. Dessa kommer alltid att vara synliga för dina besökare, dina potentiella kunder. Här får du chansen att glänsa med din absolut bästa wellbeingfoton, välj dem med omtanke – första intrycket är allt.

Första fotot – Huvudbilden

Här visas det största foto, det hittar du högst upp till vänster på ditt företagskort.

Andra & tredje fotot – Huvudbild 2 och huvudbild 3

Dessa bilder är betydligt mindre i storleken, de ligger på varandra och visas högst upp, till höger om det stora huvudfotot. Om en av dina bilder visar en himmel kan med fördel ligga högst upp (ladda upp det som nummer två).

 

Fyra eller fler foton – Skapa ett bildbibliotek

Du kan nu välja om du vill lägga till ytterligare foton. Din besökare kommer att hitta dem under ”Visa alla foton”. Ju fler bilder du laddar upp desto mer kan du berätta om din verksamhet, dina intentioner, dina hållbarhetsinsatser och hur du bidrar till wellbeing.

Använd horisontella foton
 • Horisontella, det vill säga liggande foton, är det bästa formatet för ditt företagskort på atlasen. Dessa bilder blir bredare och större.
 • Använder du stående bilder visas de i ett mindre format, de kan även få en mindre lämplig beskärning.

Tänk på kompositionen – dina foton kan beskäras
 • Alla huvudbilder som läggs in på exempelvis företagskorten, på platser eller rutter, beskärs automatiskt för att passa in i sidmallarna. Ska du fotografera nya bilder till atlasen, försök att få med det viktigaste i mitten av bilden.
 • Förhandsgranska alltid dina foton innan du publicerar dem för att se att det viktigaste i ditt foto visas på ett bra sätt.
 • Vart du placerar ditt motiv eller dina element i ett foto kallas för bildkomposition. Bildens uppbyggnad bör presentera ditt motiv så effektivt som möjligt. Nedan får du två exempel på hur du kan komponera dina foton:
  • Tredjedelsregeln är en kompositionsriktlinje som vägleder dig till att placera ditt motiv i den vänstra- eller högra tredjedelen av en bild och lämnar de andra två tredjedelarna mer öppna.

   I praktiken innebär det att du delar upp ditt foto i nio lika stora delar med hjälp av två vertikala- och två horisontella stödlinjer. Nästan alla kameror och mobilkameror har idag denna funktion att lägga dessa hjälplinjer på bildskärmen eller i sökaren.

  • Centrerad komposition är ett kraftfullt sätt att dra uppmärksamheten till ditt huvudmotiv – huvudmotivet är placerat i mitten av fotot.

Hur du laddar upp bilder från din dator

Steg 1 – Klicka på knappen “Lägg till bild”

Du börjar med att ladda upp den stora huvudbilden (Main header image). Klicka på knappen ”lägg till bild” och välj ditt bästa wellbeingfoto.

 

Steg 2 – Klicka på knappen “Select Files”
 • Fortsätt genom att klicka på knappen ”Select Files” och välj ditt bästa wellbeingfoto som huvudfoto från din dator.
 • Använd högupplösta bilder som är 2-3 MB stora, då laddas (visas) dina bilder snabbt för alla, även för besökare som har en långsammare uppkoppling.

 

 

Steg 3 – Klicka på “Lägg till bild” för att ladda upp fler huvudbilder

Klicka på “Lägg till bild” för att ladda upp fler huvudbilder under rubriken flera huvudbilder (Additional Header images)

 

Kriterier för wellbeingturism


Kriterier för att bli ett Home Of Wellbeing

Wellbeingturism skapar harmoni och balans för sinne, kropp och själ för både gäster och värdar, i ett hållbart samspel med lokalsamhället och miljön. För att bli ett wellbeingföretag och ett Home Of Wellbeing – måste du inledningsvis utvärdera din verksamhet och dina erbjudanden mot ett antal kriterier. På den här sidan och de fyra efterföljande sidorna med tips får du inspiration och praktisk information om hur du kan utveckla din verksamhet för att klara alla frågor i självvärderingstestet.t.


Din resa mot dina nya & hållbara mål

A host support a costumer in a grocery store

För att kunna utvecklas och bli ett wellbeingföretag kan du börja med att identifiera både den positiva och negativa påverkan ditt företag har på miljön, på ekonomin och på andra människor – och på deras sinne, kropp och själ.

För att du ska få en god helhetssyn över vad du bör utveckla först, är det bra om du skapar en fungerande prioriteringsordning och sätta upp uppnåbara (och mätbara) mål. För att kunna göra det är det bra ha en affärsutvecklingsplan. En sådan plan fungerar även som vägledning för att du ska kunna uppnå dina mål och få din verksamhet att växa och blomstra.

Här är ett förenklat sätt för att komma igång.

Din nuvarande status – börja med en nulägesanalys

Hur ser ditt företagande ut idag? Gör en nulägesanalys och försökt att tänka på:

 • Vad skulle du mäta för att definiera din nuvarande status?
  • Hur kan du mäta den?
 • När du tagit reda på ditt utgångsläge, känn efter för hur du faktiskt känner för ditt företagande i dagsläget.

 

När du vet att du vill förbättra – ta fram en strategi
 • Definiera dina intentioner, ditt syfte, dina mål och dina policys.
  • Formulera detta på ett enkelt och lättbegripligt sätt
 • Bestäm när de ska uppnås
 • Skapa en budget
 • Bestämma vem som ska göra vad
 • Definiera hur du följer upp dina insatser och resultat
Hitta eller skapa motivation

Motivation är nyckeln till att nå dina mål. Vad kommer att motivera dig, din personal och dina gäster?

Ge feedback

Tänk också på hur du återkopplar till din personal och till dina gäster. Ge regelbunden återkoppling (feedback) för att motivera och vägleda dina medmänniskor.

Alla behöver feedback för att bli bättre på det de gör.


Klättra upp på stegen mot förbättring

Hands baking bread

Som på en stege, krävs det att du klättrar upp för många steg för att du ska kunna nå höjden av dina ambitioner. Använd stegen som verktyg för att blicka tillbaka och för att kunna knacka dig själv på axeln och vara stolt över vad du, dina personal och dina gäster hittills uppnått tillsammans.

Steg 1 – Vi tar initiativ och kör igång!

Tilldela ansvar & identifiera risker

Vi har kunskaperna om vad som krävs för att bli ett wellbeingföretag och vilka kriterier som behöver uppnås för att du ska kunna bli ett Home Of Wellbeing.

Vi har gjort en nulägesanalys, undersökt och identifierat vår nuvarande status och landat i ett utgångsläge. Vi har även identifierat risker. Vi har fördelat ansvarsområden inom vårt företag för att effektivt kunna jobba med viktiga kriterier. Vi har identifierat lagar och regler som vi måste följa. Vi har börjat genomföra några förbättringsåtgärder.

– Vi informerar våra gäster och kunder om våra goda intentioner.

Steg 2 – Alla är ombord!

Fördela ansvarsområden, sätt upp mål & följ upp

Styrelsen och ledningen känner väl till vår avsikt med wellbeing-resan. Det finns insikt och kunskap om vår nya, hållbara affärsutvecklingsplan. Det finns utsedda personer som ansvarar för varje åtgärd eller utvecklingsområde. Vi har ett system för att följa upp våra mål och ser till att vi följer lagar och regler.

–Vi utbildar våra gäster och kunder om hur de kan bidra till att minska den negativa påverkan och bidra till en positiv utveckling.

Steg 3 – Vi jobbar strategiskt!

Policys, nyckeltal & arbetsgrupper

Vi har nu nedskrivna policys och handlingsplaner på plats. Vi bevakar och följer upp våra nyckeltal. Vi har engagerat personalen och har arbetsgrupper som fokuserar på olika frågor.

– Vi har ett program för vår övergripande gäst- och kundkontakt och har en plan för hur vi jobbar med support för att kunna hitta nya vägar att bli bättre och kunna ta nästa steg.

Steg 4 – Vi gör skillnad!

Fortsatta förbättringar & engagemang

Vi är, på alla nivåer, starkt engagerade och har viljan att utveckla vårt företag i linje med wellbeing. Vi tar stor hänsyn till miljömässiga-, ekonomiska- och sociala hållbarhetsaspekter.

Vi har kontroll över vilken påverkan våra aktiviteter, produkter eller tjänster har på människor och på planeten. Vi gör ständiga förbättringar och jobbar löpande på att utbilda och kompetensutveckla vår personal.

Handlingsplaner ses över och resultaten utvärderas så att vi kan anpassa våra mål och planer. Vi genomför regelbundna interna granskningar. Våra policys, handlingsplaner och åtgärder används för att motivera och driva på positiva förändringar.

– Våra gäster och kunder bidrar till en positiv utveckling och är en naturlig del i vårt vardagliga arbete med wellbeing.

“Wellbeing is well-doing”


Utveckla din egen wellbeingstrategi

Vad är en strategi

En strategi är en plan för hur du ska uppnå din vision eller uppfylla dina intentioner eller avsikter, syften och nå dina mål.

 

Vad är skillnaden mellan intentioner, syfte & mål

Exempel på vision, intention, avsikt, syfte & mål

 • Min vision är: Jag ser mig göra en wellbeingresa i Sverige
 • Min intention är: Inom ett år åker jag på semester till Sverige
  • Mål 1: Ansöka om pass och skaffa en reseförsäkring
  • Mål 2: Att ha råd med resan
 • Min avsikt är att 1: Spara pengar
 • Min avsikt är att 2: Dela kostnaden med en vän
  • Mål 3: Att bestämma en destination och en rutt att följa
 • Min intention är 1: Att lära mig mer om Kalmars wellbeingutbud utifrån det som erbjuds i atlasen.
 • Min intention är 2: Skapa en rutt och boka resan

Ett annat exempel

Vår vision är en värld där alla mår bra. Vårt uppdrag är att tillhandahålla kunskap och resurser för att göra det möjligt för människor att var som helst att skapa välbefinnande. Vår satsning syftar till lyfta södra Östersjöregionen som en destination för wellbeing.

Vår intention är att ge människor möjlighet att utveckla sitt eget välbefinnande och ett mål kan vara att utbilda och förse 100 wellbeingföretag under 2022 med verktyg för att utvecklas, i linje med wellbeingkonceptet.

Kriterier för att bli ett Home of Wellbeing

Kriterierna är beskrivna på engelska. I självutvärderingstestet hittar du dem på svenska.

Kriterier för gastronomi

I denna folder hittar du kriterier för dig som är verksam inom restaurangbranschen. Kriterierna ska på ett praktiskt och upplysande sätt ge dig inspiration och vägleda dig genom självutvärderingstestet på vår hemsida wellbeingtourism.com inom samma ämnesområde (PDF).

Kriterier för boende

I denna folder hittar du kriterier för dig som är verksam inom boendebranschen. Kriterierna ska på ett praktiskt och upplysande sätt ge dig inspiration och vägleda dig genom självutvärderingstestet inom samma ämnesområde (PDF).

Kriterier för produkter

I denna folder hittar du kriterier för dig som erbjuder eller förädlar produkter. Kriterierna ska på ett praktiskt och upplysande sätt ge dig inspiration och vägleda dig genom självutvärderingstestet inom samma ämnesområde (PDF).

Kriterier för tjänster och upplevelser

I denna folder hittar du kriterier för dig som erbjuder tjänster eller upplevelser. Kriterierna ska på ett praktiskt och upplysande sätt ge dig inspiration och vägleda dig genom självutvärderingstestet inom samma ämnesområde (PDF).

Kriterier för wellbeingplatser

Här hittar du kriterier och vägledning för särskilda platser som bidrar till välbefinnande, så kallade wellbeingplatser. Guiden kan ge dig inspiration och guida dig till vad du bör tänka på när du utvecklar och lyfter en wellbeingplats (engelska).

Tips – Ett miljövänligt företag


Att bedriva verksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan

Avfallsminimering

Den växande mängden avfall som produceras i det moderna samhället har en enorm inverkan på miljön. Många av de material som kasseras i avfallet kan finnas kvar och påverka miljön från hundratals till tusentals år. Förekomsten av skadligt avfall i den naturliga miljön kan orsaka betydande effekter på växter, djur och människor. Det mest effektiva sättet att minska avfallet är att inte skapa det i första hand. Att minska avfallet kan minska din miljöpåverkan men det kan också ha en positiv inverkan på din ekonomi samt en positiv social inverkan genom att skapa fler jobb för människor i industrier utvecklade för att återvinna varor. Genom att bara köpa det du verkligen behöver eller återanvända föremål kan du också spara pengar genom korrekt avfallskännedom.

Genom att öka medvetenheten inom din organisation kan du på ett effektivt uppmuntra till avfallsförebyggande, återanvändning och bidra till en beteendeförändring när det kommer till att återvinna.

Att tänka på: Köp endast det du verkligen behöver, det du inte handlat kan du inte heller slänga.

Förbered, ha en plan och en strategi
 • Gör en policy och en strategi för avfallshantering.
 • Gör en handlingsplan för att minimera uppkomsten av avfall – analysera din avfallsproduktion (var och hur mycket), sätt upp mål och gör en lista över saker att göra.
 • Genomför en avfallsrevision – var medveten om din nuvarande situation så att du kan vidta rätt åtgärder. Ta en promenad runt dina lokaler och notera mängden och direkta kostnader för eventuellt avfall som du kan se.
Minska uppkomsten av avfall
 • Handla smart och medvetet. Köp endast det du verkligen behöver, det du inte handlar behöver du inte heller slänga. Det är en avgörande del i att minska uppkomsten av avfall.
 • Genomför en avfallsrevision – var medveten om din nuvarande situation så att du kan vidta rätt åtgärder. Ta en promenad runt dina lokaler och notera mängden och direkta kostnader för eventuellt avfall som du kan se
 • Gör en handlingsplan för att minimera uppkomsten av avfall – analysera din avfallsproduktion (var och hur mycket), sätt upp mål och gör en lista över saker att göra
 • Välj produkter och livsmedel utan förpackningsmaterial.
 • Förläng livslängden på olika förbrukningsvaror så som lakan och städmaterial genom att rengöra dem och tvätta dem på rätt sätt
 • Informera och utbilda gäster och personal. Skapa ett ”avfallsinitiativ” som uppmuntrar dem att bli mer medvetna om sin avfallsproduktion
 • Starta ett återvinningsprogram – sortera allt genererat avfall för återbruk, återvinning och energiutvinning
 • Reparera, återanvänd och hitta nya användningsområden för saker
Minska matsvinn
 • Undvik att servera mat på bufféer.
 • Erbjuder du ändå bufféer minska storleken på tallrikarna så tar gästerna mindre portioner per gång.
 • Inkludera överblivna råvaror och ingredienser i din mat på olika sätt.
 • Ta hand om överbliven tillagad mat, erbjud dina gäster eller personal att ta med eller köpa överbliven mat
 • Be dina gäster att ta med egna matlådor, vattenflaskor eller soppkärl.
Minska nedskräpning
 • Informera och uppmuntra dina gäster att alltid ha med en påse i bilen eller i cykelkorgen. Uppmana gästerna att ta med skräpet hem för att slänga det på rätt sätt vid ett senare tillfälle.
 • Sätt upp fler papperskorgar och se till att de är vind- och djursäkra.
 • Minska på engångsartiklar, erbjuda påfyllning av kaffe i termosmuggar.
 • Genomför städdagar, eller ”plogging-turer” och uppmuntra gäster och personal att delta i aktiviteterna.
Minska avfall från din produktion
 • Fokuserar på återvinning av dina egna produkter, kan du ta tillbaka dem om kunden inte vill ha dem längre, kan du sälja dem second hand.
 • Undvika onödigt men välja hållbara, smarta förpacknings- och skyddsmaterial till dina varor.
 • Använda material som kan återanvändas för display av dina varor
 • Uppmuntra kunden att ta med egna bärkassar, burkar, flaskor, termosar och förpackningar till de varor de vill köpa.
Minska engångsartiklar

Undvik engångsmaterial i verksamhetens alla delar så som

 • Plastfilm, uppläggningsfat.
 • Inplastade tofflor och badrockar.
 • Engångsbestick, tallrikar, glas, muggar och sugrör.
 • Engångsförpackningar för hud-, hår-, skönhetsprodukter, tandkräm, tandborstar.
 • Engångshandskar eller liknande. Exempelvis underlägg, skydd, dekoration, övriga förpackningar, pappersservetter eller handdukar.

Hållbar energianvändning

All energianvändning påverkar miljön via utsläpp av växthusgaser och annan luftförorening. Men, genom att använda förnybar energi och samtidigt minska vår energianvändning så att den förnybara energin räcker till alla, kan vi leva mer hållbart. Ren energi för el, uppvärmning och transport är nödvändig för att minska klimatpåverkan från ditt företag. Tänk på att den bästa energi är ”negawatten” – det vill säga den du effektiviserar bort och inte behöver.

Förbered, ha en plan och en strategi
 • Ta fram en policy och en strategi för din energihushållning. Vad betyder energieffektivitet och hållbar energi för dig?
 • Skapa en handlingsplan för att minska din energiförbrukning- gör en nulägesanalys och identifiera din förbrukning (var och hur mycket), sätt upp mål och gör en lista över saker att göra.
 • Planerna för hållbara upphandlingar och köp, gör en handlingsplan och se till att välja energieffektivt vid köp av nytt eller byte.
 • Besikta din anläggning – var medveten om din nuvarande situation så att du kan vidta rätt åtgärder.
 • Gör en rundvandring i dina lokaler, både när det är öppet och stängt. Notera alla standbylägen, uppmärksamma onödig belysning, värmesystem som täcks av möbler etcetera.
 • En energimätare kan hjälpa dig att hålla koll på din förbrukning och ger dig möjligheten att övervaka energiförbrukningen för enskild utrustning eller maskiner.
 • Engagera dig i- och lär dig mer om hållbar, grön energi. Välj grön el från din elleverantör och/eller producera egen el genom att installera solpaneler.
 • En enkel åtgärd är att märka upp strömbrytare så att de inte slås på eller av, av misstag.
 • Ta fram en drift- och underhållsplan som beskriver vilka tekniska system som finns på din anläggning, beskriv hur de ska fungera och hur de ska underhållas. Guiden bör omfatta VVS- och styrsystem såsom uppvärmning, kylning (AC), ventilation, sanitära anläggningar, föreskrifter och tillsyn, gasol, tryckluft- och sprinklersystem. Drift- och underhållsplanen behöver inte inledningsvis inte vara så avancerad. Att skriva några rader om varje system är bättre än att inte ha någonting alls.

Energihushållning inom turistnäringen består av flera delar. Den inkluderar bland annat uppvärmning, kylning på sommaren, inom- och utomhusbelysning, ventilation, köksutrustning, terrassvärmare med mera.

Generella energibesparingstips
 • Se till att belysning, värme och liknande bara är på där det behövs när det behövs genom att använda timer eller rörelsedetektor.
 • Släck utomhusbelysningen under dagtid.
 • Installera energimätare för att hålla koll.
 • Undvik att lämna maskiner och elektronik på standby
 • Undvik att lämna bärbar elektronik som datorer eller mobiler på laddning i onödan.
 • Stäng av projektor, tv och dator i konferensanläggningar i pauser och efter avslut.
 • Underhåll, injustering dina apparater och system olika typer av reglersystem sparar energi när utrustning inte måste vara igång, kolla så att den funkar ibland.
 • Stoppa luftläckage. Inspektera, täta och täta fönster och dörrar för att undvika onödigt energislöseri.
 • Schemalägg rengöring av radiatorer och ventiler.
 • Informera och utbilda gäster och personal, det är en kostnadseffektiv åtgärd.
 • Ändra beteende, ofta gör vi saker vi inte tänker på som slösar med energi.
 • Informera och utbilda städpersonal hur man vädrar på ett bra- och effektivt sätt.
 • Installera och använd solavskärmning, som är en form av solskydd som kan användas för att optimera mängden solvärmelast och synligt ljus som släpps in i en byggnad.
 • Justera temperatur och installera glasskjutdörrar, ”rullgardiner” eller på annat sätt täcka kylar och frysar.
 • Använd väv i växthus, vilket är den enskilt största åtgärden för att minska energianvändningen i ett uppvärmt växthus. Längre tid med väv på morgonen och tidigare pådragning av väven under eftermiddagen innebär energibesparing.
Spara energi för värmeanläggningar
 • Du kan enkelt spara pengar på dina värme- och kylräkningar genom att återställa din termostat när det är lågsäsong, eller när olika rum eller delar av anläggningen inte används. Du kan också sänka temperaturen under natten. Du kan göra detta automatiskt utan att ge avkall på komforten genom att installera en automatisk eller programmerbar termostat.
 • Lufta dina radiatorer, det kan hjälpa dig att spara energi, ett av huvudproblemen med radiatorer är att luft ibland blir instängd inuti dem. När detta händer hindrar en luftbubbla flödet av varmvatten och stoppar det från att cirkulera. Det enda sättet att ta bort den luftbubblan är att lufta elementet/ kylaren och återställa vattenflödet inuti den.  Håll dörrar och fönster stängda när värme/kylsystemet är igång.
Spara energi på boendeanläggningar
 • Ta bort kylskåp -minibarer i hotellrummen, erbjud istället gästerna att handla kalla drycker i lobbyn eller tillhandahåll en gemensamt kylskåp.
 • Oönskade drag kan vara orsaken till att rummen känns kyligare än dina gäster gillar.
 • Uppmuntra gäster och personal att informera reception eller fastighetsskötare om något är trasigt i värme och kylsystemet eller om de märker att luft läcker genom dörrar och fönster.
 • Sätt upp enkel och lättförståelig information om hur värme- och kylanläggningen fungerar så gästen kan justera det istället för att öppna fönster.
 • Informera hur gästen kan vidta hållbara åtgärder genom att hantera värme och kyla korrekt.
 • Ändra gränser och begränsa justeringsmöjligheterna för temperaturkontrollen i rummen. Ändra den nedre gränsen till 18 grader. Ändra den övre gränsen till 23 grader.
 • Installera och använd timers eller rörelsedetektorer för belysning.
 • Byt till energieffektiv belysning.
 • Uppmana gäster att stänga av TV:n när de lämnar rummet (undvik viloläge/standby-läge). Använd en timer på TV:n så att den stängs av automatiskt efter en viss tid
 • Informera dina gäster om dina energibesparingsåtgärder för att medvetandegöra- och inspirera dem.
Spara energi i köket
 • Stäng av all utrustning som inte används.
 • Ställ in rätt temperatur på kylskåp och frysar, frosta av och rengör regelbundet.
 • Håll dörrar till kyl och frysskåp stängda så mycket som möjligt och öppna dem inte i onödan.
 • Förvara inte varm mat i kylrum.
 • Kör bara diskmaskinen när den är fulladdad, välj energisparprogram.
 • Stäng av spis och ugn cirka tio minuter eller mer innan du avslutar tillagningen för att nyttja restvärmen.
 • Laga flera rätter samtidigt.
 • Laga mat i mindre bitar.
 • Kika inte! Om du behöver kolla på en maträtt, använd istället ugnsfönstret. Varje gång ugnsluckan öppnas sänks temperaturen inuti med så mycket som 25 grader, vilket tvingar den att arbeta ännu hårdare (och använda mer energi) för att komma tillbaka till rätt tillagningstemperatur.
 • Dryckesautomater och liknande apparater som kyler drycker kan stängas av om de inte används. Att installera en timer är ett bra sätt att inte glömma dem.

Visste du att? Energikostnaderna för att värma vatten i en vattenkokare är ungefär hälften av energikostnaderna för att göra detsamma i en mikrovågsugn.


Hållbar vattenanvändning

Rent sötvatten är en naturresurs som är livsviktig och som vi bör hantera varsamt. Ett torrare klimat har gjort grundvattennivåerna att vissa delar av vårt vackra område runt om Södra östersjöområdet är mycket låga och det rådet tidvis vattenbrist. Om vi ska leva mer hållbart är det viktigt att inte slösa på vatten. Genom att ha koll på din vattenanvändning och spara vatten bidrar du till detta samtidigt som du också minskar dina utgifter för både vatten och energi.

Informera, involvera och uppmuntra dina gäster och personal till att ändra sitt beteende att vara mer klimatsmarta. Vi är ofta omedvetna om att vi slösar med vatten – exempelvis när vi väntar vi på att vattnet i duschen ska värmas upp.

Förbered, ha en plan och en strategi
 • Tag fram en strategi och en vattenbesparingspolicy. Identifiera din vattenanvändning och slöseri (var och hur mycket), sätt upp mål och gör en lista över saker att göra.
 • Genomför en vattenförvaltningsrevision – var uppmärksam på din vattenanvändning inomhus. Det innebär att rutinmässigt kontrollera för läckor; läckande kranar, läckande toaletter, läckande apparater.
 • Gör en rundvandring i dina lokaler, kontrollera alla kranar, toaletter med mera.
 • Vidtag åtgärder, underhåll dina kranar, duschar och toaletter och åtgärda allt som droppar.
 • Övervaka din vattenanvändning och installera en smart vattenmätare om det saknas.
 • Att veta om hur mycket vatten du förbrukar och var, kan hjälpa dig att identifiera områden med där du kan göra besparingar.
 • Åtgärd snabbt läckor och spara vår värdefulla resurs.
 • Övervaka dina räkningar noggrant och kontinuerligt för att identifiera förändringar i din vattenförbrukning.
 • Informera, utbilda och involvera dina gäster och personal, hjälp dem att bli medvetna och inspirera dem till goda vanor, dela vattenbesparande idéer.
 • Varje medlem i ditt team måste arbeta med sin ”vattenmedvetenhet”. Erbjud utbildning, guider och vägledning om vad som behöver hända besparingsmässigt inom verksamheten för att ni tillsammans ska kunna uppfylla besparingsmålen. Kom ihåg att förklara varför det är viktigt att spara vatten.
 • Samarbeta – rapportera trasiga rör, läckande brandposter och felaktiga sprinklers till fastighetsägare eller din lokala vattenleverantör.
Generella vattenbesparingstips
 • Underhåll dina kranar, duschar och toaletter och åtgärda allt som droppar. Vatten kan slösas på många ställen runtom din anläggning.
 • Identifiera vattenläckor som bör repareras, kontrollera din vattenmätare regelbundet för att upptäcka läckage i tid.
 • Beräkna din vattenanvändning och slöseri. Tag reda på hur mycket vatten du slösar när du låter en kran droppa. Undersök slitna toalettklaffar, droppande kranar och läckande duschmunstycken.
 • Att byta ut föråldrade eller ineffektiva armaturer kommer att sparar både vatten och pengar på elräkningar över tiden.
 • Installera vatteneffektiva kranar med en luftare eller flödesbegränsare för att använda mindre vatten.
 • Installera tvättställblandare med en spak, dessa sparar vatten genom att snabbt nå önskad temperatur (de är dessutom mer användarvänliga och därmed mer tillgängliga).
 • Erbjud kranvatten istället för flaskvatten till dina anställda, gäster och kunder.
 • Tvätta företagets fordon efter behov snarare än enligt ett schema.
  • Använd en kommersiell biltvätt som tar hand om tungmetaller, återvinner och renar vattnet.

Visste du att? En droppande kran kan slösa bort 800 liter vatten på en månad och en läckande toalett kan slösa upp till 400 liter vatten varje dag!

Spara vatten på boendeanläggningar
 • Tag fram ett åtgärdsprogram vattenbesparing, låt gästerna påverka hur ofta handduken ska tvättas, erbjud dina dem att återanvända sina sängkläder och handdukar.
 • Uppmuntra gästerna att inte spendera mer tid i badrummet än nödvändigt.
 • Informera om att ta korta duschar och stänga av vattnet när man tvålar in sig eller använder schampo.
 • Du kan exempelvis placera en skylt ovanför handfaten som informerar gästerna att inte låta kranen vara igång när de rakar sig eller borstar tänderna.
 • Inspirera gäster till att ta en dusch istället för att bada. Ett helt bad rymmer mer än fyra gånger så mycket vatten än vad som behövs för att duscha tillräckligt länge.
 • Installera vatteneffektiva duschmunstycken, de minskar vattenanvändningen i upp till 40 procent. Ställ in duschflödet på mindre än 10 liter per minut.
 • Installera snålspolande toaletter som använder ungefär två till fyra gånger mindre vatten än äldre modeller. Installera dubbla toaletter.
 • Dina kranar ska ha ett maximalt flöde på 6 liter per minut.
 • Erbjuda städning av rum vara ett tillval om gästen stannar flera nätter, detta sparar mycket vatten.
 • Se till att mängden städning i rummet är optimal och görs med miljövänliga rengöringsprodukter.
 • Minska vattenförbrukningen i din tvättmaskin med ett lågvattentvättsprogram.
Spara vatten utomhus
 • Lägg märke till läckande kranar utomhus, kontrollera kranar, rör och slangar.
 • Om du har dekorativa vattenelement i din utemiljö, sätt dem på timers och använd dem endast under arbets- eller besökstid.
 • Om du måste ha ett bevattningssystem – anlita kvalificerade proffs för att installera ditt bevattningssystem och få det att fungera korrekt och effektivt.
 • Se till att ditt bevattningssystem bara vattnar de områden som verkligen är i behov av vatten från systemet. Undvik att låta vatten rinna ut på promenadvägar eller gator.
 • Lämna gräsklipp på ditt gräs, detta kyler marken och stänger in fukt.
 • Använd poröst material för gångvägar och uteplatser för att förhindra slösaktig avrinning och för att behålla vatten i din trädgård.
 • Använd kulturväxter från din region och gruppera dem på en plats som har samma vattningsbehov för att undvika att övervattna eller undervattna vissa växter.
 • Använd ett lager organisk kompost på ytan av dina planteringsbäddar (täckodling) för att minimera ogrästillväxt som konkurrerar om vatten.
  • Att sprida ett lager av organisk kompost runt växterna hjälper dem att behålla fukt, vilket sparar vatten, tid och pengar.
 • Samla upp vatten från ditt tak genom att installera hängrännor och stuprör. Rikta avrinningen till växter och träd eller samla upp det i tillräckligt stora vattentunnor.
 • Använd ett poolskydd för att hålla din pool ren, minska kemikalieanvändningen och förhindra vattenförlust genom avdunstning.
  • Överfyll inte poolen. Lägre vattennivåer
Spara vatten i köket
 • Ställ in kranarna så att de har ett maxflöde på 10 liter per minut.
 • Tag fram vattenbesparande riktlinjer för användning av köksutrustning:
 • Använd diskmaskinen, och starta först när den är full, använd ekoprogram.
 • Diska inte i rinnande vatten.
 • Skrapa av tallrikar istället för att skölja innan du diskar dem.
 • Blötlägg grytor, kastruller och redskap i vattenkar.
 • Koka bara så mycket vatten till te/kaffe som verkligen behövs.
 • Tvätta frukt och grönsaker i ett handfat.
 • Välj hotellköksutrustning som använder minimalt med vatten.
 • Installera vattensnåla diskmaskiner för att använda 50 % mindre vatten än genomsnittliga modeller.
 • Underhåll din utrustning och håll avloppen rena.
 • Sluta sälja flaskvatten, erbjud kranvatten istället.
 • Servera vatten endast på begäran och fråga innan du fyller på. Ett 2,5 dl glas vatten kommer att behöva ytterligare 5 dl vatten för att rengöra glaset.

Genomför hållbara (gröna) inköp, bidra till en hållbar produktion

Dina inköp påverkar hela din verksamhet positivt eller negativt, både ur ett hälsoperspektiv och när det gäller miljön. Det ökade intresset för etik, ekologi och socialt ansvar har lett till att du behöver arbeta med hållbarhetsfrågor och ha en strategi för att minska din miljöpåverkan. Genom att välja ekologisk bidrar du till att minska spridningen av syntetiskt framställda kemiska bekämpningsmedel i naturen. Det du inte har handlat kan du inte använda i den verksamhet eller erbjuda dina kunder.

Förbered, ha en plan och en strategi
 • Tag fram en policy och en strategi för hållbara upphandlingar. Har du ett eller flera fokusområden?

Exempelvis:

 • Hållbar upphandling – gröna inköp
 •  Återvinning och återbruk
 • Miljöeffektiva- hållbara produkter
 • Gröna upphandlingar
 • Effektiva upphandlingar
 • Miljömässiga upphandlingar
 • Rena upphandlingar
 • Hållbara upphandlingar
 • Ansvarsfulla upphandlingar
 • Tag fram en uppförandekod (code of cunduct).
 • Vem vill du samverka med?
 • Kanske vill du utveckla en egen uppförandekod som dina partners bör skriva under?
 • Det skulle kunna innebära att du definierar att du:
  Förväntar dig att leverantörer och deras underleverantörer ska agera lagligt och utföra sina aktiviteter på ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt genom att minst uppfylla förväntningarna som anges i din uppförandekod för upphandling.
 • Genomför en inköpsrevision – fundera över hur dina inköpsbeslut kommer att påverka planeten och hur dina beslut även kan vara goda exempel för andra.
 • Gör en lista över alla saker du brukar köpa, kontrollera vad du kan ta bort och vad du kan ändra/byta ut. Tänk på hur många av dina inköp som är gjorda av gammal vana istället för ett verkligt behov.
 • Planera dina inköp och köp bara det du verkligen behöver.
 • Hålla reda på vilka hållbarhetsmärkningar som finns tillgängliga, bestäm vad som är viktigt för dig och ta ett steg i taget.
Samarbeta med rätt upphandlare
 • Undvika produkter från leverantörer i länder som använder bekämpningsmedel eller genetiskt modifierade livsmedel.
 • Välja leverantörer som kan beskriva kvaliteten på det de säljer.
 • Lär dig mer om hållbara transporter, samfrakt med mera.
Välj rätt typ av produkter
 • Köp lokala råvaror för att stötta lokala producenter.
 • Köp lokala och ekologiska råvaror för att gynna den biologiska mångfalden.
 • Köp hållbarhetscertifierade och rättvisemärkta produkter.
 • Undvika produkter som kräver stora mängder av naturresurser och långa transporter.
 • Undvika varor från länder använder bekämpningsmedel eller genmodifierad mat.
 • Ha kunskap om de material, produkter och råvaror du behöver.
 • Köp produkter där hela produktionen sker med hänsyn till miljön.
 • Använd förnybara råvaror och nedbrytbara ingredienser med fokus på att skapa den bästa möjliga utgångspunkten för att tillverka dina produkter/varor.
 • Prioritera återbruk och secondhand
  • Prioritera material som i första hand kan återanvändas, och i andra hand kan återvinnas.
 • Välj varor/produkter i hållbart producerade naturmaterial (trä, linne).
 • Välj produkter och material av god kvalitet som håller länge och kan repareras och återanvändas.
 • Välj energi- och vattensnål utrustning

Sustainable food
Upphandling & inköp av kött och fisk

Vi behöver biologisk mångfald på land och i haven och samtidigt kunna använda naturens resurser på ett hållbart sätt.  Vi måste därför tillsammans ta ansvar och göra förbättringar så att hela livsmedelskedjan från jord och hav till måltid ska bli hållbar. I din verksamhet kan du välja kött som kommer från djur som bidrar positivt till den biologiska mångfalden. Välj fisk med eftertanke, gör kloka val och bidra till att haven inte utfiskas utan att den hinner återhämta sig och att havens ekosystem är i balans.

Förbered, ha en plan och en strategi
 • Tag fram en policy och en strategi för hållbara upphandlingar av kött och fisk. Har du ett eller flera fokusområden?
 • Välj leverantörer som hjälper dig att minska transporterna.
 • Kräv styckegodstransporter, förutom att sänka kostnaderna, kommer din samlade last av produkter för transport i sin tur att minska ha en mindre miljöpåverkan, jämfört med individuella transporter för varje enskild artikel.
Förbättra dina inköp – om du inte producerar själv
 • Lär dig om hållbarhetscertifieringar för kött och fisk
 • Tag reda på var och hur produktionen sker, undvik långa transporter.
 • Definiera vad du förväntar dig av leverantören, skriv ned det och rapportera. Visa att du är medveten.
 • Ändra typ av kött och fisk till bättre alternativ.
 • Välj certifierat ekologiskt lokalt kött.
 • Välj certifierat ekologiskt inhemskt kött.
 • Välj certifierat inhemskt naturbeteskött.
 • Välja vildfångad fisk som är MSC-märkt och godkänd enligt WWF:s konsumentguide.
 • Välj odlad MSC-märkt fisk som är godkänd enligt WWF:s konsumentguide.
 • Kom ihåg att viltkött är en begränsad resurs, använd lokalt kött som har testats enligt nationell livsmedelslagstiftning.

Mer information om WWFs konsumentguider hittar du via deras hemsida: WWF Matguiden. Den finns för kött, fisk och grönt.


Sustainable transport
Hållbara transporter

Vårt resande ger stora utsläpp av koldioxid och andra föroreningar som påverkar vår hälsa och bidrar till att förändra klimatet på jorden. Trafiken påverkar naturen genom utsläpp av försurande, gödande och ozonbildande ämnen. Trafikens utsläpp av föroreningar skadar också människors hälsa. Partiklar i utomhusluften bidrar till hjärt- och kärlsjukdomar samt sjukdomar som försämrar lungfunktionen och kan påverka lungornas normala utveckling. Vid ofullständig förbränning av fossila bränslen bildas partiklar och kolväten. Genom att tänka på hur vi reser och transporterar saker har vi stora möjligheter att minska utsläppen. Inom wellbeingturism är hållbara resor till och mellan destinationerna en viktig del.

Förbered, ha en plan och en strategi
 • Tag fram en policy och en strategi för hållbara transporter.
 • Vilka transporter kommer du att inkludera?
 • Genomföra en transport- och koldioxidrevision. Inkludera dina egna fordon och köpta tjänster, och eventuellt även dina gästers transporter.
 • Gör förbättringar genom att ändra gamla- eller föråldrade lösningar, exempelvis till transporter med lastcykel-, el- eller biogasbil.
Besökarnas hållbara resor
 • Hjälp dina gäster att planera sin hållbara resa till din anläggning eller ditt besöksmål.
 • Erbjud transporter från tåg- och busstationer eller samarbeta med andra för enklare transfer.
 • Främja konceptet med samåkning och stötta dina gäster att hitta bra och hållbara lösningar.
 • Tillhandahåll hyr- eller lånecyklar och säker cykelparkering för dem som tar med egna cyklar.
 • Tag reda på hur dina gäster reser till dig – erbjud och informera dem om andra möjligheter som erbjuder laddningsmöjligheter för elbilar och elcyklar.
Hållbara leveranskedjor
 • Välj leverantörer som hjälper dig att minska transporterna.
 • Kräv styckegodstransporter, förutom att sänka kostnaderna, kommer denna typ av godstransport i sin tur att minska miljöpåverkan jämfört med individuella transporter för varje enskild artikel.
 • Skapa en plan för hur du kan förkorta dina leveranskedjor till ett minimum.
 • Köp lokalt.
 • Välj långsammare leveranser.
 • Välj Klimatkompenserande transporter.
 • Samordna din distribution av varor och produkter med andra.

Tips – Bidra till andras utveckling


Låt din verksamhet bidra med utveckling för andra

Lovisa Wendt , Fiddekulla Trädgård
Att främja erbjudanden under lågsäsong kan bidra till ekonomisk tillväxt och fler jobb

En förlängd säsong kan skapa nytta för andra lokalt/samhället, nyttan kan bli ännu större med nya samarbeten. En förlängd säsong kan tillexempel ge nya arbetstillfällen eller ge personal möjlighet till en året-runt-anställning. Att öppna under större delen av året ger ett nytt och ökat kundunderlag, kostnadsoptimering och möjlighet för dina besökare att uppleva olika årstider. Att kunna behålla personal året runt ökar dess erfarenhet och kompetens och en bättre relation till dina kunder.

Förbered, ha en plan och en strategi

Tag fram en strategi, sätt mål och ha en plan.

Förläng din säsong
 • Förläng säsongen och skapa möjligheter för fler.
 • Skapa erbjudanden under olika årstider, baserat på det lokala och/eller regionala utbudet. Exempelvis primörprovning, sensommarfest, skördefest, ljusfest, vinterbad, mörkervandringar, reflexorientering
 • Låt  dina erbjudanden och priser förändras under året för att skapa längre säsonger/öppettider över året.
 • Utforma prissättningen för att vara attraktiv under för- och lågsäsong.
 • Samarbeta med andra för att skapa nya erbjudanden, utveckla upplevelser och paket tillsammans.

Lovisa Wendt, Fiddekulla Trädgård
Genomför hållbara, närproducerade inköp

En viktig förutsättning för ett välmående samhälle är att stötta lokala företag, vilka är viktiga mötesplatser och arbetsgivare. Både din verksamhet och ditt samhälle vinner på att du handlar varor och tjänster lokalt. Dina val kan innebära att pengarna stannar i regionen, bidra till en levande ort, fler arbetstillfällen, mer pengar till vård, skola och omsorg, minskade transporterna och miljöpåverkan. Du och övriga lokala verksamheter och butikerna gör orten attraktiv och med en levande bygd blir ni mer intressanta för turister.

Förbered, ha en plan och en strategi
 • Tag fram en policy och en strategi för hållbara upphandlingar. Har du ett eller flera fokusområden?
Förbättra ditt lokala stöd
 • Upphandla tjänster som städning, tvätt, mat med mera från lokala företag.
 • Servera främst mat och dryck från egen tillverkning och med egna råvaror.
 • Anpassa dina erbjudanden till både lokala och regionala förutsättningar och produkter samt till de råvaror som är i säsong.
 • Bidra med tillväxt och utveckling av lokala leverantörer genom samarbete.
 • Skapa nätverk för att öka samarbeten.
 • Främja lokalt entreprenörskap.
 • Utveckla det lokala utbudet av varor och tjänster.
 • Utveckla lokala försörjningsmöjligheter.
 • Bli en lojal lokal kund.
 • Utveckla system för att få pengarna att röra sig lokalt i så stor utsträckning som möjligt.
 • Våga byta maträtter eller ingredienser som vanligtvis innehåller utländska produkter. Exempelvis ris – vete/havre, nakenhavre, nötter – nationellt producerade frön/nötter, köttprodukter – lokala- regional och nationella baljväxter.

Använd råvaror som är näringsrika, färska och närproducerade och lyft din meny till nya spännande nivåer!


Genomför hållbara, sociala upphandlingar och inköp

Som wellbeing företag väljer du första hand närproducerade material och produkter. Men ibland kan det behövas inköp från utvecklingsländer. Socialt ansvar innefattar både omtanke för människor lokalt, regionalt och nationellt så väl som handel med andra länder. Genom att ta ett socialt ansvar ställer du krav på arbetsvillkor, arbetsmiljö, lika rättigheter med mera.

Förbered, ha en plan och en strategi
 • Tag fram en policy och en strategi för hållbara upphandlingar.
 • Har du ett eller flera fokusområden för ansvarsfulla upphandlingar och inköp?
 • Genomför en inköpsrevision, fundera över hur dina inköpsbeslut kommer att påverka livet för producenter i utvecklingsländer och hur dina beslut också är ett exempel för andra.
 • Tag fram uppförandekod (code of conduct).
 • Vem vill du samarbeta med?
 • Du kanske vill utveckla en egen uppförandekod som dina partners bör skriva under?
 • Det innebär att du definierar att du förväntar dig att leverantörer och deras underleverantörer ska agera lagligt och utföra sina aktiviteter på ett socialt och miljömässigt ansvarsfullt sätt genom att minst uppfylla förväntningarna som anges i din uppförandekod för upphandling och inköp.
 • Gör en lista över alla saker du brukar köpa, se över vad du kan ta bort och vad du kan ändra. Tänk på hur många av dina inköp som är gjorda av gammal vana, istället för verkligt behov.
 • Planera dina inköp och köp bara det du verkligen behöver
 • Tag reda på vilka certifieringar det finns för socialt ansvar och rättvis handel, bestäm vad som är viktigt för dig och ta ett steg i taget.
Bidra till rättvis handel
 • Kommunicera din medvetenhet om rättvis handel till dina gäster och anställda.
 • Välj certifierade varor och produkter, exempelvis Fair Trade för produkter som:
  • Kakao, choklad, socker, kaffe, te, juice.
  • Bananer och andra frukter, ris, quinoa
  • Kryddor och örter, nötter och fröer.
  • Blommor och andra växter.
  • Trä, textilier, bomull, metaller och smycken.
  • Kläder, ytterkläder, arbetskläder, skor, med mera.
  • Skönhets- och hudvårdsprodukter.

Utveckla företag och invånare

Lokalbefolkningen, lokala företag och andra aktörer är inte alltid fullt medvetna om vad deras närmiljöer eller lokala företag har att erbjuda dem eller andra turister. Det kan bero på den marknadsföringen som företag och kommuner/destinationer genomför främst riktas till turisterna och inte till lokalbefolkningen. Det kan vara en orsak till att de kan sakna kunskap och kännedom och därmed inte kan vara med och marknadsföra sin egen hembygd. Lokala företag och andra aktörer kan också vara med att skapa meningsfull fritid, arbetstillfällen och kompetensutveckling för lokalbefolkningen.

Förbered, ha en plan och en strategi

Tag fram en strategi och definiera mål. Dela dessa med dina anställda och följ upp regelbundet.

Bidra till den lokala utvecklingen
 • Sprid kunskap om välbefinnande (wellbeing)
 • Rikta marknadsföring om ditt företag till lokalsamhället
 • Gör informationsinsatser om natur- och kulturmiljö till de som bor på orten.
 • Anställ personal från trakten.
 • Starta nätverk och inspirationskvällar, utbyt kunskap, skapa lokalt engagemang dela med dig av den kunskap du och din personal besitter så att andra kan utvecklas med din hjälp.
 • Dela den kunskap du och din personal besitter så att andra kan utvecklas med hjälp av er. Dela med er utan kostnad via exempelvis studiebesök, prao/praktik, föreläsningar, studiecirklar, utbildning med mera.
 • Donera till människor i utsatta situationer eller till organisationer som arbetar med detta.
 • Donera eller investera en del av din omsättning i din region och delta i lokala samhällsaktiviteter.
 • Samarbeta, samverka, samskapa, skydda och utveckla företag, boende och omgivning.
 • Nätverka och skapa positiva relationer. Bjud in dina grannar och låt dem lära känna din verksamhet.

Samarbeta med flera

För att lyckas bli ett starkt besöksmål och bli synlig i fler sammanhang gäller det att samarbeta och samverka med varandra. Ni behöver arbeta tillsammans för att bli starkare och skapa besöksanledningar till er ort. Att samarbeta är också roligt och inspirerande! Genom att utveckla din verksamhet tillsammans med någon annan får du energi och kan hitta nya kreativa lösningar. För dig som småföretagare kan ett samarbete också vara viktigt då det kan vara ett sätt att spara tid, pengar, och resurser och att överleva en allt tuffare konkurrens.

Förbered, ha en plan och en strategi

Tag fram en strategi och definiera mål. Dela dessa med dina anställda och följ upp den regelbundet.

Samarbeta med andra
 • Sprid kunskap om välbefinnande (wellbeing).
 • Utbilda din personal till lokala ambassadörer.
 • Ge dina anställda arbetstid för ideella uppdrag.
 • Informera om hållbara besöksmål sevärdheter och aktiviteter i närområdet.
 • Tag hänsyn till att bevara natur-, kultur- och friluftslivsvärden. Det finns inte alltid skyltar och informationsmaterial.
 • Tag hänsyn till olika förhållanden som kan påverka naturen, marken och djuren, markägare över hela året. Det kan vara väderförhållanden, ökat besökstryckt, jakt, brunst- och parningssäsong, häckningsperioder eller tider då djuren behöver få vara ostörda då de fått ungar.
 • Lär dig mer om allemansrätten och informera gäster och invånare när du lyfter besöksmål i naturen.
 • Samskapa erbjudanden och samarbeta med lokala aktörer.
 • Nyttja varandras anläggningar och lokaler och dela mer er till föreningar och kommunen.
 • Dela på logistik och transporter.
 • Använda lokala tjänster och leverantörer när det är möjligt.
 • Skapa gemensamma marknadsföringsinsatser och kampanjer, informera dina gäster om det andra lokala aktörer erbjuder.
 • Bjud in till att nätverka och få igång utbyten av tjänster och erbjudanden som går i linje med wellbeing.
 • Ni kan dels ha nätverk med företag med samma nisch mat, restaurang, café med mera, men underskatta inte oväntade möten och samverkan med helt nya aktörer!

Ottenby
Utveckla och bevara natur- och kulturarv

Vårt kulturarv är en viktig källa för kunskap, bildning och upplevelser. Genom att relatera till spåren som format vårt samhälle skapar vi perspektiv och sammanhang på vilka vi är och det samhälle vi lever i. Inom hela EU uppmärksammas nu den potential kulturarvet har för att skapa ökad förståelse mellan människor. skapa förståelse och intresse för kulturarv och kulturmiljöer. Sveriges kulturarv är också en del av det globala kulturarvet. I Sverige har Unesco utsett 15 världsarv som vi åtagit oss att för all framtid förvalta och förmedla, liksom sju arkiv och dokument listade som världsminnen. Ett naturarv kan vittna om ett viktigt skede i jordens utveckling eller åskådliggöra en pågående ekologisk eller biologisk förändringsprocess. Det kan även vara en livsmiljö för hotade djurarter eller ett exceptionellt vackert landskap.

Förbered, ha en plan och en strategi

Tag fram en strategi och definiera mål. Dela dessa med dina anställda och följ upp regelbundet.

Utveckla och bevara natur- och kulturarv
 • Lär dig mer om kulturarvet på din ort.
 • Lokalisera aktiviteter och genomför guidade visningar av kulturhistoriskt intressanta byggnader, miljöer och andra lämningar.
 • Berätta historier (jobba med storytelling) om inträffade händelser, kända eller intressanta personer och traditioner från din ort eller region.
 • Arrangera utflykter; turer, bussturer, cykelturer, ridning eller varför inte en picknick.
 • Bjud in intressanta föreläsare eller skapa en berättarkväll som alla kan ta del av – kom ihåg att vara jämlik, jämställd och inkluderande. Tänk på tillgängligheten.
 • Inred med kulturarvstextilier och hantverk och använd traditionella färger, bevara mattraditioner.
 • Samarbeta med andra, till exempel hantverkare som har traditionella hantverkskunnande, använd kulturmiljöplaner – hör med din kommun eller ett länsmuseum dyl.
 • Ha en hållbar produktion med ekologiska livsmedel och hållbara material.
 • Odla egna- eller köp lokalodlade kulturväxter och spannmål.
 • Sälj dina produkter på lokala marknader, REKO-ringar eller skördefester.
 • Bjud in dina kunder att håll “Öppet hus” eller varför inte “Öppen trädgård”.
 • Dela den kunskap du och din personal besitter så att andra kan utvecklas med din hjälp. Om du kan, dela det gratis via studiebesök, praktik, föreläsningar, studiecirklar, utbildning med mera.
 • Bevara gamla stamraser (ur-raser), de är en del av ditt kulturarv och den nationella djurhållningen.
  • Många lantrasraser, gamla stamraser, är lokalt anpassade, resistenta mot sjukdomar och har goda föräldraegenskaper och lämpar sig för ekologisk hållning/produktion.
 • Kom ihåg barnen och ungdomarna som besöker dig – arrangera gärna ett speciellt evenemang eller speciella programpunkter för dem.
 • Tänk på att vara inkluderande, tillgänglig, öppen, jämställd och jämlik i dina erbjudanden, aktiviteter och evenemang när du lyfter vårt natur-och kulturarv.
 • Oavsett verksamhet kan du bidra till att uppmärksamma kultur- och naturarvet genom att donera eller investera en del av din omsättning i din region och delta i lokala samhällsaktiviteter.
 • Utbilda dig till natur- eller kulturguide eller anlita med lokala natur- eller landskapsguider.

Sara Ängfors – KRAV
Ge trovärdig och genuin produktinformation

Certifiering kommer från det latinska ordet certi´fico – “bekräfta”. En certifiering är en typ av certifikat eller bevis på att en viss grad av förtroende har givits till en produkt. För att upprätthålla balansen mellan sinne, kropp och själ är det av yttersta vikt att använda certifierade, beprövade och på liknande sätt, verifierade ekologiska ingredienser och undvika skadliga ämnen. En certifiering är en viktig del i arbetet med att skapa trygghet och öka säkerhet. Med ett produktcertifikat intygar du att din produkt håller utlovad kvalitet enligt certifieringen Det är en kvalitetsstämpel och konkurrensfördel som även är värdefull i din marknadsföring.

Förbered, ha en plan och en strategi

Tag fram en strategi och definiera mål. Dela dessa med dina anställda och följ upp den regelbundet.

Olika certifieringar för olika områden

Vad innebär en märkning eller certifiering för dig? Botanisera dig bland alla olika verktyg som kan hjälpa dig i din produkt och verksamhetsutveckling. Lär dig mer om standarder, certifiering och märkning av varor och tjänster.

Hållbar & säker mat
Nedan listar vi några exempel på märkningar. Det finns många fler än dem vi lyfter här, bland annat för livsmedel, produktion, miljö, kvalitet, arbetsmiljö, informationssäkerhet och för förebyggande av mutor i form av standarder, certifieringar och märkningar av både varor och tjänster och uppföljningssystem.

 • Svenskmärkning
  Svenskmärkning erbjuder tre frivilla ursprungsmärkningar: Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige, som alla gör det enkelt att välja svenska livsmedel och svenskodlade växter. Läs mer om Svenskmärkning
 • KRAV
  KRAVs regler bygger på att all produktion ska vara ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar genom att säkerställa: god djurvälfärd, socialt ansvar, minskad klimatpåverkan, biologisk mångfald, inga naturfrämmande kemiska bekämpningsmedel, resurseffektiva och miljövänliga förpackningar. Läs mer om KRAV
 • Sigill Kvalitetssystem
  Sigill Kvalitetssystem utvecklar och förvaltar IP-standarden, den ledande svenska oberoende standarden för certifiering av mat och blommor som kontrolleras av tredje part (certifieringsorgan genomför kontroller och utfärdar certifikaten). IP-standarden finns för livsmedel, arbetsvillkor, klimatcertifiering, naturbeteskött. Läs mer om Sigill Kvalitetssystem
 • EU-Ekologiskt
  Med EU-Ekologisk certifiering får företag märka sina ekologiska produkter med det gröna EU-lövet. EU-ekologiskt är i jämförelse med andra certifieringar, inte en privat standard utan bygger på EU-lagstiftning kring produktion, märkning och import från tredje land. Det är Jordbruksverket och Livsmedelsverket som är de ansvariga myndigheterna bakom certifieringen. Läs mer om EU-ekologisk certifiering
 • FSSC 22000
 • FSSC 22000 är en privat standard med fokus på livsmedelssäkerhet, godkänd av Global Food Safety Initiative (GFSI). Den kan användas av företag inom olika kategorier såsom tillverkning, förpackningstillverkning, djurhållning och foderproduktion, transport och lager, catering samt detaljhandel och grossist. FSSC 22000 är ingen varumärkning utan snarare en certifiering av hur företaget styr och dokumenterar sitt arbete kring livsmedelssäkerhet. Läs mer om FSSC 22000 certifieringen
 • BRC Global Standard Food Safety
  BRC Food Safety är också en privat standard med fokus på livsmedelssäkerhet, godkänd av Global Food Safety Initiative (GFSI). Kontroll och certifieringen görs av ackrediterat certifieringsorgan och kan användas av företag som arbetar med produktion, bearbetning och förpackning av sammansatta produkter, råvaror och ingredienser, frukt och grönsaker och/eller djurfoder.En certifiering enligt BRC Food Safety inkluderar företagets lokaler, ledningssystem, processer och produkter, och ska fungera som stöd för livsmedelsproducenter att producera säker mat, hantera produktkvalitet och möta kundkrav. Läs mer om BRC Global Standard Food Safety

Fler standarder och märkningar
Andra hållbarhetsmärkningar som du kan använda som verktyg i ditt hållbarhetsarbete är: Svanen, Bra miljöval, Naturens bästa, Key, Hotelstars Union hotellklassificering/Svensk hotellklassificering, Miljömärkt Event, Svensk Miljöevent, Svensk Campingstandard, Svensk Miljöbas, Svenska Möten, Green Globe Certification, Green growth 2050, FR2000, Global Reporting Initiative, ISO: 14001, 20121, 9001, 26000.

Utöver dessa finns även verktyg som kan användas av destinationer. Läs mer om hållbarhetsmärkningarna på Tillväxtverket.

Ansök om certifiering

Det finns många olika certifieringar. Förbered dig genom att och skaffa kunskap, se över relevanta kriterier för den produkt eller tjänst du vill certifiera eller om du vill certifiera din verksamhet, anläggning eller något annat. Ta hjälp och samarbeta med andra, undersök hur andra har jobbat med certifieringen.

 

Certifieringsprocessen

 • Fyll i dokumentationen inklusive beskrivningar av produkten/verksamheten.
 • Testa produkten och gör nödvändiga förbättringar och justeringar.
 • Ansöka om certifiering.
 • Efter godkänd besiktning och certifiering kan du marknadsföra dig själv och dina produkter, utbilda dina anställda och dina kunder om vad certifiering innebär.

Vikten av att vara öppen, genuin och trovärdig i din marknadsföring

Ett wellbeingföretag ska vara transparant och ärlig i sin kommunikation. Även informationen på produkterna måste återspegla dess innehåll och ursprung, genom det bidra du till att bevara eller utveckla det lokala natur-och kulturarvet, samt bidrar till en levande och hållbar landsbygd.

Förbered, ha en plan och en strategi

Tag fram en strategi och definiera mål. Dela dessa med dina anställda och följ upp den regelbundet.

Skapa genuin och ärlig marknadsföring
 • Använd foton på människor och natur i din närhet.
 • Använd ett bildspråk baserat på traditionella mönster och tryck.
 • Använd uttryck och beskrivningar som alla förstår.
 • Samverka med andra för att säkra att alla delar till dina produkter har ett lokalt eller närproducerat ursprung.
  Samverka med andra för att säkra att hållbart producerade material eller råvaror används.
 • Anordna natur- och kulturhistoriska aktiviteter tillsammans med samhällsföreningar och lokala natur- och landskapsguider.
  Utveckla dina produkter med anknytning till lokala traditioner, seder och bruk.
 • Använd eller hämta inspiration från traditionella recept eller traditionsenligt mathantverk.
 • Berätta om traditioner, seder och historiska händelser, exempelvis genom storytelling.

Tips – Var en välkomnande värd


Ha ett välkomnande värdskap 

Vara en god värd 

Värdskap är dina inställningar, värderingar och attityder ur vilka dina beslut och handlingar formas. Att vara en god värd innebär att se alla människor som gäster hos dig, oavsett om de är kollegor, kunder, besökare eller elever. När du är en god värd är du inkluderande och välkomnande och har ett professionellt och mänskligt bemötande av alla som besöker dig. Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna, uppskattade och värdefulla och få dem att må bra.

Förbered, ha en plan och en strategi

Tag fram en strategi och definiera mål och följ upp målen regelbundet.

Bli en god värd
 • Ta fram en egen värdskapsfilosofin. Skriv ner i ord vad värdskap och gästfrihet betyder för dig och vilka värderingar som ska styra hur du själv och dina anställda bemöter andra och varandra.
 • Låt dina värderingar blir tydliga i all din kommunikation. Formulera dina budskap så de blir äkta och personliga.
  Se till att verksamheten är inkluderande och välkomnande, inåt och utåt.
 • Utbilda och utveckla dig själv och din personal.
 • Möt människor med positiv energi och låta glädjen sprida sig.
 • Få människor att känna sig delaktiga – att de känner att deras besök är viktigt. Att genom att vara hos dig bidrar dom till att stärka ekosystemen och den biologiska mångfalden, värna och andra människor och utveckla din verksamhet och din ort.

Låt gästerna lära känna dig, låt eran gemensamma vänskap börja redan på hemsida där du berättar om vilka ni är.


Välkomna alla

Inkludering är gemenskap och olikheter är en tillgång. Vi är alla olika, vi kan ha funktionsvariationer, prata olika språk, gilla olika saker, ha olika kultur och traditioner, vara överkänsliga eller allergiska eller av annan anledning önska specifik kost, undvika olika ämnen eller inte delta aktiviteter och mycket mer. Ofta kan det hända att produkter och tjänster inom besöksnäringen är utformade för en stereotyp bild av våra gäster, men genom att vara inkluderande får du en bredare målgrupp. Genom att vara inkluderande utesluter du ingen, och ber inte heller någon att ändra sig för att passa in hos dig. 

Förbered, ha en plan och en strategi

Tag fram en strategi och definiera mål. Dela dessa med dina anställda och följ upp regelbundet.

Få alla att känna sig välkomna
 • Skaffa dig kunskap och utbilda dig om jämställdhet, jämlikhet och inkludering och för dina kunskaper vidare till andra så att ni tillsammans kan agera på bästa möjliga sätt.
 • Ha tydliga riktlinjer så att ni agerar utifrån era värderingar.
 • Visa respekt och vara positivt i tal, språk, bild och film och inkluderar alla, oavsett ålder, vem de är, var de kommer ifrån eller vad de tror på.
 • Använd ett neutralt – köns/genusinkluderande språk som innebär att tala och skriva på ett sätt som inte diskriminerar ett visst kön, socialt kön (genus) eller könsidentitet och inte vidmakthåller könsstereotyper.
 • Värna om mångfalden och fira olika kulturer genom att inkludera bilder och berättelser om människor av olika etnicitet och från olika länder.
Förbättra din tillgänglighet
 • Se till att alla i familjen/sällskapet kan bo tillsammans och att de kan ta med in med rullstol, barnvagn eller rullator.
 • Gå igenom steg för steg hur du kan underlätta för dina kunder att; ta sig till dig, ta sig runt hos dig, förstå vad du skriver och säger och ta del av dina erbjudande och produkter.
 • Förändra och förbättra tillgänglighet via; ramper, bättre belysning, lugna avdelningar, hörselslingor, tydlig text, skyltar och symboler, lättorienterade ytor utan hinder, avstånd mellan parkering och entré, dörröppnare, ledstänger, markera höjdskillnader som exempelvis första och sista trappsteget med en kontrasterande tejp, ha god ventilation, ha utrymmen som är djurfria, etcetera.
 • Ha möjlighet till uppläsning av information från din hemsida och texter på olika språk.
 • Skapa erbjudanden designade för alla. Utgå inte från att specialanpassa för vissa utan att inkludera alla.
 • Ha exempelvis inte specialmenyer för intoleranser och allergier, vegan- eller vegetarisk kost. Utgå i stället från att alla ska kunna äta din mat och ha tydlig information i menyn om saker som kunden kan behöva veta så att de kan känna sig trygga.
 • Skapa event som är designade för att passa alla. Försök att skapa erbjudanden som tilltalar målgrupper med särskilda behov eller preferenser så att de känner sig inkluderade och inte särskilda eller unika.
 • Se till att antal, utformning eller skyltning av omklädningsrum, duschar och toaletter med mera inte utesluter vissa gäster.

 


Öka gästens fysiska aktivitet

Som wellbeingföretag är det viktigt att uppmuntra all form av rörelse för gästerna. Vi människor är skapta för rörelse och för att vara aktiva och all form av rörelse kan påverka hälsan positivt. Vi blir piggare, starkare och minnet kan förbättras. När vi tränar förebygger och minskar risken för sjukdomar och benbrott. Träning kan också kan också hjälpa till att lindra ångest, depression och oro. All sorts träning räknas och vuxna rekommenderas att göra någon form av aktivitet som är måttligt ansträngande minst två och en halv timme varje vecka. Tänk på att aktiviteter kan skapas för både inomhus- och utomhusmiljöer och att de inte behöver vara komplicerade. Kom ihåg att vara inkluderande och skapa aktiviteter för människor efter varierande förutsättningar och förmågor för barn, unga och seniorer.

Förbered, ha en plan och en strategi

Tag fram en strategi och definiera mål och följ upp dem regelbundet.

Öka fysisk aktivitet
 • Få in mer rörelse i alla dina erbjudanden för att minska stillasittande. Nudga gäster att ta trapporna, cykla eller gå och att delta i fysiska aktiviteter.
 • Erbjud rum eller ytor för fysisk aktivitet som gym eller dansgolv, erbjud utrustning för olika typer av aktiviteter som exempelvis cyklar, tennisracket, snorkelutrustning, kanoter, yogamattor eller  kartor.
 • Erbjud yogapass eller guidade turer i naturen.
 • Skapa ”oanade fysiska aktiviteter” – barfotastig till matsal, möjlighet till balansövningar i lobbyn.
 • Uppmana rörelse under dagen, fysisk aktivitet får oss att sova bättre.

Öka gästen tillgång till naturen 

Alla mår bra av kontakt med naturen, att vistas utomhus i friska luften och i dagsljus ger många positiva hälsoeffekter. Erbjuda dina gäster flera olika möjligheter att vistas i ute. Att vara ute i naturen kan till exempel medföra minskad stress, stärka kognitiv förmåga, förbättra psykisk hälsa, främja fysisk aktivitet och underlätta social interaktion. Vissa forskare menar till och med att vi skulle bli lyckligare och känna större livskraft om vi fick en starkare koppling till naturen. Att vara ute kan skapa en starkare nukänsla en högre närvaro. Kan du inte erbjuda gästen utevistelse, för sök så att ta in dagsljus och naturen.  Fundera var naturen finns hos dig och hur du kan göra den mer tillgänglig för dina gäster och kom ihåg allas behov – barn, unga, seniorer, människor med olika funktionsvariationer uppskattar kanske olika saker. 

Förbered, ha en plan och en strategi

Tag fram en strategi och definiera mål. Dela dessa med dina anställda och följ upp dem regelbundet.

Hjälp dina gäster ut i naturen
 • Ha en stig ut i naturen, ut till trädgården, till sjön, havet eller skogen.
 • Gör i ordning utkiksplatser, viloplatser, natur- eller djurskådningsplatser.
 • Ha skyltar med information längs leder eller i din trädgård och medvetandegör dina gäster om; naturens skönhet – få dem att titta runtomkring, vad de ser, känner och hör när de rör sig i naturen.
 • Se till att dina tjänster eller aktiviteter kan genomföras utomhus i naturliga miljöer, där dina kunder kan känna värmen från solen, känna vinden mot huden, höra vinden susa och fåglarna kvittra.
Ta med in naturen!

Har du ingen utemiljö kan du skapa, kanske återskapa och inreda naturliga miljöer där dina besökare kan möta naturen. Du kan ta in naturen genom att;

 • ha egna gröna oaser inomhus med växtväggar och fönster fyllda med växter,
 • ha gott om dagsljus,
 • inreda balkongen med växter,
 • skapa ett orangeri,
 • ha fönsterplatser med utsikt över grönytor och hustak.

Skapa lugn och ro

Vi behöver lugn och ro, att få återhämta oss, ladda om och hitta ny energi. Återhämtning handlar om att skapa tid för att få ned pulsen och tempot i kroppen och en god natts sömnen är viktigt för en bra återhämtning. Oavsett vad vi gör är det skönt att få välja om vi vill sitta eller vara ostörda eller om vi vill ha det tyst eller njuta av sorlet från glada röster. Det finns många saker som kan hjälpa oss att slappna av. När vi äter kan en lugn matmiljö vara lika viktigt som vilken mat som serveras. Genom att erbjuda dina gäster möjligheten att njuta i lugn och ro och erbjuda dem en tystare, mer rofylld miljö, ökar du dina gästers möjlighet för välbefinnande och en avkopplande måltidsupplevelse.

Att erbjudas platser där gästen uppmuntras att lägga bort eller stänga av mobiltelefoner och datorer kan ge gästerna en välbehövlig avkoppling från en ständig uppkoppling. Genom att lägga bort telefon och dator öppnar vi våra sinnen för andra intryck och på sikt kan det bidra till ett ökat lugn. Bara att aktivera mobilens flygplansläge kan göra att gästen koppla bort tankarna från sociala medier. Även inredningen kan påverka stressnivån och att ha en lugn, harmonisk av avskalad miljö med rätt belysning hjälper gästen att samla kraft och energi. 

Förbered, ha en plan och en strategi
 • Tag fram en strategi och definiera mål. Dela dessa med dina anställda och följ upp regelbundet.
Få en lugnare inredning och atmosfär inom- och utomhus
 • Tänk på både på inom- och utomhusmiljöer och sammankoppla dem harmoniskt. Det ska vara skönt för ögonen och ge ett lugn för dina gäster.
 • Ha färger och material valda med en omsorg för detaljer så du undviker du att ”överdekorera” – något som minskar risker för att gästerna möts av en orolig vy. Lugnt och harmoniskt är målet, såväl för ögat som för själen.
 • Ta bort saker som inte tillför något.
 • Skapa en känsla av lugn och harmoni med hjälp av färger, material och inredning.
 • Skapa en genuin känsla – lyft in lokala hantverk och lokal konst som målningar, skulpturer keramik och textilier.
 • Använd naturmaterial – gärna med lokal anknytning.
 • Använda blommor och växter, en mjuk och trivsam belysning, vattenelement, ljud eller tystnad i olika miljöer.

Att designa inomhus- och utomhusmiljöer omfattar inte enbart arkitekturen utan även möbler, golv, färg och dekorationer som lämpar sig för utomhus- eller inomhusbruk. Exteriör design skulle exempelvis kunna inkludera designen av din trädgård, din terrass/altan och uteplats, medan inredningen inkluderar allt i ditt hem, från sovrummen till köket, hall och badrummen.

Skapa lugn och harmoni
 • Ha avskärmningar så att gästen kan välja att ha avslappnande musik eller stänga av den om tystnad önskas.
 • Informera om att vissa platser inne och ute är tysta platser.
 • Inred för att skapa lugn och harmoni, använd exempelvis textilier eller växter.
 • Använd textilier eller andra naturmaterial som absorberar ljud. En grön vägg inomhus kommer naturligt att absorbera en betydande mängd av dessa ljud genom sina blad.
 • Minska störande ljud genom att sätt tassar på stols- och bordsben, flytta bullriga maskiner (kaffemaskiner, ventilationsaggregat).
 • Ha en plats för att läsa böcker, koppla av, med utsikt över trädgård eller takåsar.
 • Skapa en hälsoträdgård eller använd växter för att skapa sinnesro – nyttja naturens lugnande egenskaper.

Många människor saknar möjligheten att slappna av och njuta av en lugn miljö under hela sina arbetsdagar.

Uppmuntra gäster att lägga bort telefonen och datorn
 • Informera om tips, ge inspiration och berätta om hälsomässiga fördelar.
 • Ha aktiviteter eller platser inspirerar till en mindre uppkopplad vistelse hos dig.
 • Inför WiFi -, el- eller teknikfria zoner.
 • Skapa sällskapsytor för samtal och spel.
 • Ha en plats för att läsa böcker, koppla av, med utsikt över trädgård eller takåsar.
 • Fundera på hur dina rum och andra ytor, inne och ute, upplevs av gästen, finns det platser att dra sig tillbaka på?
 • Fundera också på hur dina gäster kan uppfattar vistelsen hos dig med alla olika sinnen – syn, lukt, hörsel, känsel, smak.
 • Erbjud gästen aktivitetskort för enkel meditation, silent walks, upplevelsepromenader, skogsbad etcetera.
Erbjud avskilda platser för måltider, kontemplation och återhämtning
 • Ha avskärmningar så att gästen kan välja att ha avslappnande musik eller stänga av den om tystnad önskas.
 • Ha en insynsskyddad eller avskärmad altan eller nyttja utrymmen i trädgården.
 • Skapa ”egna rum”, avdelade eller mer ombonade platser med insynsskydd, ljudabsorbenter som textilier och växter.
 • Utomhus kan du skapa egna rum och matplatser med hjälp av spaljéer, gräs eller en pergola.
 • Erbjud en eller flera sittplatser där det är tyst, utan högljudd musik, utan förbipasserade människor och WiFi-, el-, eller teknikfria zoner.
 • Minska ljuden mellan sittplatserna med hjälp av tyg, mattor, dukar och gardiner.

Foto: Lovisa Wendt
Skapa mervärde 

Inom wellbeing ska kunden känna sig sedd och uppskattad och mötet med dig ska kännas personligt och ärligt. Mervärde handlar om, att utan kostnad, erbjuda dina kunder och gäster någonting utöver det dem förväntar sig, mer än du har lovat, för att visa dem att du bryr dig om dem. Men tänk på att inte lova mer än du kan hålla! Man kan säga att mervärdet är allt, utom själva erbjudandet (att äta, sova, lära sig om yoga) eller produkten (honung, kläder), som tillför det lilla extra som får kunden att må bra. Att som företag arbeta med wellbeing och ta ett ökat hållbarhetsansvar i sin verksamhet är också ett sätt att ge kunder och gäster ett ökat mervärde, dvs genom att de investera sina pengar hos dig, gör deras pengar gott och skapar nytta. Wellbeing skapa även mervärde för leverantörer, medarbetare och samhället vi verkar i. 

Förbered, ha en plan och en strategi

Tag fram en strategi och definiera mål. Dela dessa med dina anställda och följ upp regelbundet.

Skapa mervärde
 • Ha ett personligt välkomstkort på rummet.
 • Erbjud kuponger som dina gäster kan använda i din restaurang eller hos andra företag som du samverkar med.
 • Erbjud provsmakning av lokala delikatesser eller guidning i närområdet.
 • Erbjud gästens favoritrum eller en kostnadsfri uppgradering av rummet.
 • Dekorera så att gästen får uppleva allt det vackra varje årstid – färska blommor, pumpor, rönnbär, grankvistar och kottar (kom ihåg att be markägaren om lov och ta hänsyn till allemansrätten).
 • Uppmärksamma kunden även när den inte just gjort ett köp eller precis varit hos dig. Skicka blommor eller ett kort till dina bästa kunder med en hälsning där du berättar vad de betyder för dig. Uppmärksamma dem på födelsedagen, med ett mejl eller kort. Ge ut ett nyhetsbrev där du ger tips och råd kring ditt expertisområde.
 • Bjud in gästerna att få veta mer om din verksamhet – skapa en historia med storytelling.
 • Se alla dina kunder; barn, unga och unga vuxna, medelålders, äldre, personer speciella behov. Människor som reser i par, som familj eller som grupp, eller människor som reser själva. Fundera på vilka mervärden som är värdefulla för var och en. Tänk på att vara jämlik, jämställd och inkluderande.
 • Var intresserad och få kunden att känna sig sedd genom att minnas vad kunden säger till nästa gång ni ses, även det som inte är direkt relaterat till ditt arbete. Har du svårt at komma ihåg är ett tips att skriva ned stödord.
 • Informera dina kunder om vad ett wellbeing-företag gör för gott. Hur du på bästa sätt förvaltar deras pengar genom att stötta det lokala näringslivet, genom att handla hållbara produkter och livsmedel som bidrar till ökad biologisk mångfald och minskad miljöpåverkan och hur du tar ett har ett fokus på välmående för alla de människor som påverkas av eller är delaktig i din verksamhet.
 • Lyssna på dina kunder om de kommer med tips och återkoppla vad som hände sen. Visa att du bryr dig om deras erfarenheter, åsikter och vill möta deras behov.
 • Lyssna på dina kunder om de kommer med klagomål och hjälp till att lösa problem snabbt. Visa att du bryr dig om deras åsikter och vill möta deras behov.
 • Erbjud aktivitetskort som gästerna kan använda själva men tipsa samtidigt om lokala aktörer som erbjuder tjänsten eller aktiviteten.

Erbjud trygghet och säkerhet

Trygghet handlar om att dina gäster på olika sätt ska känna sig säkra i lokalen och inte skadas av varor och tjänster som du erbjuder. Gästerna ska var trygga med att dina varor ska vara säkra under hela sin livslängd och ge en betryggande skyddsnivå för dem. Som wellbeingföretag måste löpande inventera risker som kan föreligga och hur du ska hantera om någon blir skadad eller sjuk. I och omkring din anläggning och om och på dina produkter måste var tydlig och transparant, så att dina gäster ser om de kan vistas i din lokal, delta på dina aktiviteter eller äta din mat utan att behöva oroa sig över hur det ska gå. 

Förbered, ha en plan och en strategi

Tag fram en strategi och definiera mål. Dela dessa med dina anställda och följ upp dem regelbundet.

Öka din säkerhet och skapa trygghet
 • Erbjud take away för upphämtning, utlämning eller utkörning för gäster som är i riskgrupper.
 • Ha tydlig information på rummet om säkerhetsföreskrifter.
 • Ha tydlig information om ingredienserna i din mat och lyft särskilt fram allergiframkallande ingredienser (allergener) så som mjölk – laktos, mjölkprotein, ägg, mjölsorter, gluten, nötter, histaminer.
 • Lyft även ingredienser som kan vara utmanande för personer med olika intoleranser, exempelvis IBS.
 • Ha tydlig och lättförståelig information om ingredienserna i dina produkter via innehållsförteckningen och din hemsida så att dina kunder på förhand vet vad de kan förvänta sig. På så sätt behöver kunden inte oroa sig för ingredienserna i din mat/i dina produkter. Erbjud viktig information på flera språk.
 • Låt gästen i förväg meddela allergier och överkänslighet eller annat som är viktig för dig att veta.
 • Ha tydlig information om andra allergener som kan förekomma, exempelvis om dofter eller material.
 • Fundera på vad som kan oro och skapa rädsla, osäkerhet för dina gäster och sedan ta fram olika lösningar och informationskit.
 • Ha säkerhetsinformation i fickformat som gästerna kan ha med sig ut på aktiviteterna.
 • Erbjud små väskor med första hjälpen som gästen kan ta med sig på aktiviteter.
 • Informera deltagaren så att den både kan förstå och bedöma riskerna med aktiviteten, men även skydda sig mot riskerna.
 • Ta hänsyn till olika deltagares allmänna färdigheter och beteenden och till särskilt utsatta konsumentgrupper som barn, äldre, gravida eller personer med hjärtbesvär och liknande.
 • Se till att personalen har tillräcklig kompetens.
 • Minska personskadorna vid olyckor genom att ha bra räddningsrutiner och räddningsutrustning tillgänglig. Genomför gärna övningar med personalen.
 • Identifiera risker i din verksamhet löpande.
 • Ha god städning och hygien och erbjud goda möjligheter för gästerna att tvätta händerna, komplettera med handsprit om det behövs. Alla med sjukdomssymptom stannar hemma.
 • Ha ett aktivt brandskyddsarbete med tydlig information om utrymning och säkerhets- och brandsläckningsutrustning. Ha beredskap och se till att vara väl rustad för första hjälpen och ha information på flera språk om larmnummer. Ha rätt information på rätt plats .

 

 

 

 

 

 


Näringsrik och hälsosam kost  

Alla har rätt till näringsrik och hälsosamkost på lika villkor. Som ansvarig för dina gästers kost, när de äter hos dig, är det viktigt att du och dina anställda har den kunskap som behövs för att alla rätter ska vara fullgoda måltider som bidrar till ökat välbefinnande. Dagens hälsosamma och medvetna konsumtionstrender, gör också att allt fler kunder tänker på utbudets produkter och verksamheternas filosofi. Många gäster föredrar idag rätter som är veganska, ekologiska, hemlagade och tillagade med närproducerade ingredienser. Genom att efterfråga med större variation bidrar du till ökad biodiversitet inom jordbruket 

Förbered, ha en plan och en strategi

Tag fram en strategi och definiera mål. Dela dessa med dina anställda och följ upp dem regelbundet.

Näringsrik och hälsosam kost
 • Lär dig mer om skillnader om näringsrik, energirik, näringstäta och energitäta produkter och utbilda din personal.
 • Ta vara på Livsmedelsverkets information och goda råd om näringsämnen: Kostråd för vegansk mat
 • Komponera dina menyer utifrån näringstäta produkter och skapa balanserade maträtter som kan vara så väl veganska eller vegetariska.
 • Erbjud produkter som är naturligt sötade, lufttorkade och naturella.
 • Byt animaliska produkter till likvärdiga växtbaserade alternativ i både förrätter, huvudrätter och efterrätter.
 • Särskilj inte rätterna som specialkost utan tänk att alla ska kunna äta din mat, ha ett jämlikt och inkluderande perspektiv.

Det ska vara enkel att välja god mat som ger lagom med energi och mycket näring hos dig!

 

Visste du att?

 • Näringstät mat innehåller vitaminer, mineraler, kolhydrater av bra kvalitet med ett naturligt fiberinnehåll, magert protein och hälsosamma fetter.
 • Vegansk mat är mat som är växtbaserad, det vill säga mat som kommer från växtriket utan ingredienser från djurriket. Vegansk mat innehåller alltså varken kött, fisk, skaldjur, mjölkprodukter, ägg eller honung. Många undviker även gelatin som utvinns ur bindväven hos djur.
 • När du komponerar växtbaserade rätter är det bland annat viktigt att hålla koll på vitamin B12, D-vitamin, riboflavin, kalcium, zink, järn, selen, jod, protein samt omega 3-fetter.
Hjälp din gäster att äta ren mat
 • Laga all mat från grunden.
 • Välj ekologiska råvaror och ingredienser.
 • Basera dina maträtter på naturliga, naturligt sötade och rena produkter.
 • Byt ut friterat mot ugnsrostat eller lufttorkat.
 • Byt ut alla onödiga tillsatser – lär dig läsa och förstå innehållsförteckningar.
 • Byt ut produkter med transfetter.
 • Köp från leverantörer du litar på.
 • Köp produkter som är hållbarhetscertifierade med en tydlig innehållsförteckning.
 • Undvik plast.
 • Märk dina produkter i enlighet med nationell lagstiftning och EU-lagstiftning. Alla konstgjorda tillsatser bör tydligt anges på produktetiketten eller på informationsblad. Var tydlig med att kommunicera ingredienser som är av betydelse för olika kulturer.

Ta vara på Livsmedelsverkets information och goda råd, lär dig mer om lagstiftningen, mat, livsmedelshantering och produktion: Livsmedelsverket.se

Tips – En hållbar arbetsplats


En hållbar arbetsplats

Lika behandling, jämställdhet, jämlikhet och inkludering

Ett wellbeingföretag agerar alltid utifrån att alla människor är lika mycket värda och att alla ska kunna leva ett bra liv. På en jämställd arbetsplats med en bred mångfald finns det mycket större förutsättningar för att personalen ska må bättre. När människor med olika ålder, bakgrund, kön, utbildning, språk, bostadsadress och ekonomiska möjligheter blandas kan större acceptans och medmänsklighet bli grunden för era gemensamma värderingar.  

Kontaktperson

För kommunikationen mellan dig och wellbeingteamet.

 • Kommer inte synliggöras på företagskortet.
Intern mejladress

För kommunikationen mellan dig och wellbeingteamet.

 • Kommer inte synliggöras på företagskortet.
Publik mejladress

För kommunikationen mellan dig och dina kunder.

 • Kommer att synliggöras på företagskortet.

Tips

 • Mejl är en viktig informationskanal mellan dig och dina kunder.
 • Kvaliteten på dina kundtjänstmeddelanden och andra mejlsvar påverkar hur dina kunder uppfattar ditt varumärke.
 •  

  Var mänsklig, varm och personlig när du skriver.

 • Använd wellbeing-ord (du hittar dem i handboken om hur du marknadsför dig som ett wellbeingföretag).
 • Var tydlig och skriv på ett lättbegripligt sätt.
 • Håll din information enkel.
Telefonnummer 1

För kommunikationen mellan dig och dina kunder.

 • Kommer att synliggöras på företagskortet.
Telefonnummer 2

För kommunikationen mellan dig och wellbeingteamet.

 • Kommer inte synliggöras på företagskortet.
Dina sociala medier

Lägg till alla dina aktiva konton där du finns tillgänglig

Tips

 • Alla dina konton på sociala medier bör vara i linje med dina goda intentioner, värderingar och såklart med din marknadsföringsstrategi.
Adress till din destination

Genom att lägga in din adress kan dina gäster hitta till dig ditt besöksmål.

 • Kommer att synliggöras på företagskortet.
 • Kommer att synas som en markör (en ikon) på kartan.

Samspel och samarbete 

På en arbetsplats är det viktigt att alla ges möjlighet att bidra, att alla får samma möjligheter, har samma skyldigheter och uppskattas för sina insatser och för vilka de är. Varje medarbetares kompetens och engagemang är avgörande för hur det ska gå för dig och din verksamhet och hur du uppfattas av dina kunder och gäster. Wellbeingföretag har verksamheter som går ut på att till exempel möta, inspirera, aktivera och ta hand om människor. Det ställer därför särskilda krav på hur din personal samarbetar med varandra och interagerar med gästerna. Arbetsmiljö och service blir bättre av god stämning och bra samspel.  Genom att skapa förutsättningar för att ta vara på den kraften hos din medarbetarna kan ni skapa en kreativ och positiv arbetsplats där alla jobbar mot samma mål.  

Förbered, ha en plan och en strategi
 • Tag fram en strategi och definiera mål. Dela dessa med dina anställda och följ upp dem regelbundet.
Öka samarbetet och skapa en vi-känsla
 • Ha en positiv inställning!
 • Ha en tydlig värdegrund som ni arbetar efter.
 • Bjud in medarbetarna i utveckling, förändring och beslutsfattandet.
 • Ha gemensamt ansvar för kundnöjdhet.
 • Coacha och stötta dina anställda.
 • Ge frihet och ansvar till dina medarbetare.
 • Utbilda och informera de anställda så de känner sig trygga och utvecklas.
Läs gärna våra nyhetsbrev

Nyhetsbrev

Välkommen till nyhetsbrevarkivet

Här hittar du både nya och lite äldre nyhetsbrev som vi skickat ut under satsningens gång. Kika gärna runt för att läsa om våra wellbeingföretagare, goda och kreativa tips, råd och vägledning om hur du kan utvecklas i linje med wellbeingkonceptet eller hur du kan boosta dina befintliga wellbeingerbjudanden. I nyhetsbreven lyfter vi även pågående satsningar, projekt, kurser, webbinarier och föreläsningar – och så klart mycket mer!

Slå dig ned på en “hygge” plats med en god värmande dryck och kanske lite fika och läs igenom våra nyhetsbrev.

Nästa nyhetsbrev skickas ut i januari/februari 2023

Wellbeing nyhetsbrev – December 2022 – Wellbeingrutter som gör gott

Wellbeing nyhetsbrev – November 2022 – Hygge & julträff med Wellbeing International

Wellbeing nyhetsbrev – Oktober del 1 2022 – Nätverksträff för Välbefinnandeturism

Wellbeing nyhetsbrev – Oktober del 2 2022 – Nätverksträff för Välbefinnandeturism

Wellbeing nyhetsbrev – September 2022 – Tillsammans skapar vi en blomstrande höst

Wellbeing nyhetsbrev – Juli 2022 – Sommar, sol & glädjerika nyheter

Wellbeing nyhetsbrev – Juni 2022 – Dags att sprida wellbeing

Wellbeing nyhetsbrev – April 2022 – Studieresa till Litauen

Aktivitetskort

Skogsbad

Att skogsbada är ett fantastiskt bra sätt för att komma närmare naturen och för att uppleva skogens magi med alla dina sinnen. Skogsbad har en lugnande effekt, det är även vetenskapligt bevisat att det har en positiv effekt på din hälsa.

Hälsofördelar: Kan bidra till ökad mental skärpa, stressreducering, bättre sömn och starkare immunförsvar.
Plats: I skogen.
Tidsåtgång: 1-3 timmar.

Ladda ned aktivitetskortet som pdf


Sinnesvandring

Att sinnesvandra stärker dina fem sinnen (syn, hörsel, lukt, känsel och smak) och gör dig mer närvarande, receptiv och medveten om din omgivning. Det väcker också nyfikenhet och lekfullhet.

Hälsofördelar: Kan skapa kroppsmedvetenhet, lugn och närvaro.
Plats: En vandringsled, i en park eller trädgård.
Tidsåtgång: 30-60 minuter.

Ladda ned aktivitetskortet som pdf


Mindfulness vid stranden

Kombinera en härlig stund på stranden med sköna övningar för välbefinnande och ökad närvaro i nuet. Att utöva mindfulness har vetenskapligt bevisad positiv effekt på vår hälsa.

Hälsofördelar: Kan leda till ökad uppmärksamhet, känslomässig balans och kroppsmedvetenhet.
Plats: På stranden, vid havet eller vid en insjö.
Tidsåtgång: 30 minuter.

Ladda ned aktivitetskortet som pdf


Kvällsritual

Med en kvällsritual kan det vara enklare att komma till ro inför nattens sömn, det är också ett sätt att visa tacksamhet för dig själv och din kropp.

Hälsofördelar: Kan skapa avslappning, återhämtning och välbefinnande för sinne, kropp och själ.
Plats: I hemmet eller på ett semesterboende, hotell, B&B, eller liknande.
Tidsåtgång: 1 timme.

Ladda ned aktivitetskortet som pdf
Svenska – Wellbeing Kvällsritual
English – Wellbeing Evening Ritual


Kallbad för välbefinnande

Att ta ett kallt bad, eller att ge dig ut på en simtur under vintertid ger dig en underbar möjlighet att få kontakt med naturen, även under den kalla årstiden. Ta hand om dig själv, träna din uthållighet och finn avslappning på en plats som gör dig lycklig.  

A man in bathing in the cold seath

Hälsofördelar: Kan stärka ditt immunsystem, förbättra din stresshanteringsförmåga, sömn, blodcirkulationen, sänka blodtrycket och förbättra din allmänna psykiska hälsa.
Plats: I en insjö, i havet, i ett badkar eller i ett annat stort kar.
Tidsåtgång: 30-60 minuter.

Ladda ned aktivitetskortet som pdf
Svenska – Wellbeing Kallbad
Engelska – Wellbeing Nordic Cold Bath


Fågelskådning för välbefinnande

Ta dig tid för att vara i det fria, omfamna naturen och alla vackra omgivningar runtomkring dig. Använd alla dina sinnen för att uppleva det naturliga och vilda fågellivet. Det lär dig att ha tålamod, att kunna vänta och känna spänningen över att upptäcka en för dig ny art!

Hälsofördelar: Fågelskådning kan bidra till att öka din vistelsetid utomhus och stärka din fysiska och mentala hälsa.
Tidsåtgång: 1-3 timmar.

Ladda ned aktivitetskortet som pdf
Engelska – Wellbeing bird watching
Svenska – Fågelskådning för välbefinnande


Sova ute

Upplev naturens läkande krafter. Att sova ute och lyssna till naturens ljud, andas in kall, frisk luft och att vakna av den tidiga morgonsolen ger dig energi och kraft. Att sova ute bidrar med flera hälsofördelar och ger näring åt din kropp, ditt sinne och din själ.

Hälsofördelar: Kan återställa din dygnsrytm, förbättra hjärnans kognitiva funktion och öka hjärnaktiviteten. Att sova ute har även en positiv påverkan på ditt humör och hjälper dig att hitta inre ro.

Tidsåtgång: Gott om tid för en god natts sömn.

Ladda ned aktivitetskortet som pdf (på engelska)

Kunskapskort

Tillgänglighet – Design for all

Jämställdhet, jämlikhet, inkludering & universell design  

Att vara medveten om sitt sociala ansvar är viktigt. En jämställd, vänlig och öppenhjärtad behandling av andra är grunden för social jämlikhet och inkludering, det är en essentiell del av wellbeingturismen. Personligt engagemang, kommunikation och tillgänglighet är också viktiga ämnen. Behandla alla på samma sätt. Engagera dig i att uppnå positiva interaktioner med dina kollegor och gäster. Var öppen och visa förståelse för kulturella skillnader, olika personligheter och för människors olika behov.

Ladda ned kunskapskort som pdf (engelska)


Mat i linje med wellbeing – styling & dekoration

Hållbar, lokal, inkluderande, välsmakande & kreativ

Mat bär på en mängd kulturella och historiska värden. Värden som du kan använda för att stärka din företagsprofil, ditt varumärke och de upplevelser du erbjuder dina gäster. Genom att använda lokala råvaror, kulturväxter eller för platsen typiska (kulturhistoriska) rätter eller produkter kan du kring varje erbjudande skapa en berättelse. Du kan skapa känslor genom att berätta om det unika från ditt område eller destination. Detta kallas även för storytelling. Grunden i din mat bör såklart vara att den är hälsosam, uppbyggd på råvaror som är i sig själva, eller tillsammans är näringstäta och erbjuder gästen en så näringsrik rätt som möjlig.

En annan viktig del av din mat är utseendet. Uppläggning, dekoration, färger och former kan spela stor roll för hur dina erbjudanden tas emot. Uttrycket ”vi äter med ögonen” stämmer väl in på hur gäster väljer sin mat. Att presentera din mat på ett smakfullt, naturligt och tilltalande sätt är idag särskilt betydelsefullt – framförallt om du kommunicerar dina erbjudanden i bilder på din hemsida och i sociala medier.

Var innovativ med lokala traditioner, lyft det som är typiskt, även vardagsmaten, som kanske är mindre spännande för dig, men kan vara en extraordinär upplevelse för dina gäster. Designa din meny så att den är lika fantastisk som de ekologiska och lokala produkterna du använder. Förmedla dina budskap eller berättelser. Vad gör ditt varumärke eller din destination unik?

Ladda ned kunskapskort som pdf

Handböcker och filmer

Handböcker om wellbeing

En introduktion till wellbeingturism

I den första handboken får du en introduktion till wellbeingturism utifrån ett företagsperspektiv; vad wellbeingturism är och varför det är viktigt.

Hur du skapar wellbeingturism

Möt framtiden och den ökande efterfrågan på hållbara wellbeingerbjudanden, produkter och upplevelser och se vilka hållbarhetsinsatser du kan göra eller förbättra. Här får du goda råd och tips.

Varumärkesbyggande inom wellbeingturism

Låt dig inspireras till att utveckla ditt varumärke i linje med dina wellbeingerbjudanden och bli en del av varumärket Home of Wellbeing i södra Östersjöregionen (på engelska).

Hur du marknadsför dig som ett wellbeingföretag

Få tips och förslag på hur du kan lyfta din verksamhet som ett wellbeingföretag och hur du kan marknadsföra dina erbjudanden i linje med wellbeingkonceptet.

Unika försäljningsargument i södra Östersjöregionen

Få en inblick i södra Östersjöns unika natur- och kultur tillgångar i Sverige, Danmark, Tyskland, Polen och Litauen.

Wellbeingturismens målgrupper

Lär dig mer om vilka målgrupper som attraheras av wellbeingturism.


Filmer & klipp om wellbeing

Vad är wellbeingturism?
Hur du kan utvecklas och arbeta med wellbeing
Wellbeingturism och målgrupper
Varumärkesbyggande inom wellbeingturism
Unika försäljningsargument inom wellbeingturism
Digital marknadsföring – Gör dig synlig online
Wellbeingvärdskap – goda exempel