Tips på hur du kan utveckla ditt företag

Börja din resa för att bli ett Home Of Wellbeing. Steg för steg hjälper vi dig att stärka och utveckla din verksamhet. Med intentionen om att göra gott kommer du att bidra till dina gästers, din personals, ditt eget och omvärldens välbefinnande utan en negativ miljöpåverkan.


Kriterier för att bli ett Home Of Wellbeing

Wellbeingturism skapar harmoni och balans för sinne, kropp och själ för både gäster och värdar, i ett hållbart samspel med lokalsamhället och miljön. För att bli ett wellbeingföretag och ett Home Of Wellbeing – måste du inledningsvis utvärdera din verksamhet och dina erbjudanden mot ett antal kriterier. På den här sidan och de fyra efterföljande sidorna med tips får du inspiration och praktisk information om hur du kan utveckla din verksamhet för att klara alla frågor i självvärderingstestet.t.


Din resa mot dina nya & hållbara mål

A host support a costumer in a grocery store

För att kunna utvecklas och bli ett wellbeingföretag kan du börja med att identifiera både den positiva och negativa påverkan ditt företag har på miljön, på ekonomin och på andra människor – och på deras sinne, kropp och själ.

För att du ska få en god helhetssyn över vad du bör utveckla först, är det bra om du skapar en fungerande prioriteringsordning och sätta upp uppnåbara (och mätbara) mål. För att kunna göra det är det bra ha en affärsutvecklingsplan. En sådan plan fungerar även som vägledning för att du ska kunna uppnå dina mål och få din verksamhet att växa och blomstra.

Här är ett förenklat sätt för att komma igång.

Din nuvarande status – börja med en nulägesanalys

Hur ser ditt företagande ut idag? Gör en nulägesanalys och försökt att tänka på:

 • Vad skulle du mäta för att definiera din nuvarande status?
  • Hur kan du mäta den?
 • När du tagit reda på ditt utgångsläge, känn efter för hur du faktiskt känner för ditt företagande i dagsläget.

 

När du vet att du vill förbättra – ta fram en strategi
 • Definiera dina intentioner, ditt syfte, dina mål och dina policys.
  • Formulera detta på ett enkelt och lättbegripligt sätt
 • Bestäm när de ska uppnås
 • Skapa en budget
 • Bestämma vem som ska göra vad
 • Definiera hur du följer upp dina insatser och resultat
Hitta eller skapa motivation

Motivation är nyckeln till att nå dina mål. Vad kommer att motivera dig, din personal och dina gäster?

Ge feedback

Tänk också på hur du återkopplar till din personal och till dina gäster. Ge regelbunden återkoppling (feedback) för att motivera och vägleda dina medmänniskor.

Alla behöver feedback för att bli bättre på det de gör.


Klättra upp på stegen mot förbättring

Hands baking bread

Som på en stege, krävs det att du klättrar upp för många steg för att du ska kunna nå höjden av dina ambitioner. Använd stegen som verktyg för att blicka tillbaka och för att kunna knacka dig själv på axeln och vara stolt över vad du, dina personal och dina gäster hittills uppnått tillsammans.

Steg 1 – Vi tar initiativ och kör igång!

Tilldela ansvar & identifiera risker

Vi har kunskaperna om vad som krävs för att bli ett wellbeingföretag och vilka kriterier som behöver uppnås för att du ska kunna bli ett Home Of Wellbeing.

Vi har gjort en nulägesanalys, undersökt och identifierat vår nuvarande status och landat i ett utgångsläge. Vi har även identifierat risker. Vi har fördelat ansvarsområden inom vårt företag för att effektivt kunna jobba med viktiga kriterier. Vi har identifierat lagar och regler som vi måste följa. Vi har börjat genomföra några förbättringsåtgärder.

– Vi informerar våra gäster och kunder om våra goda intentioner.

Steg 2 – Alla är ombord!

Fördela ansvarsområden, sätt upp mål & följ upp

Styrelsen och ledningen känner väl till vår avsikt med wellbeing-resan. Det finns insikt och kunskap om vår nya, hållbara affärsutvecklingsplan. Det finns utsedda personer som ansvarar för varje åtgärd eller utvecklingsområde. Vi har ett system för att följa upp våra mål och ser till att vi följer lagar och regler.

–Vi utbildar våra gäster och kunder om hur de kan bidra till att minska den negativa påverkan och bidra till en positiv utveckling.

Steg 3 – Vi jobbar strategiskt!

Policys, nyckeltal & arbetsgrupper

Vi har nu nedskrivna policys och handlingsplaner på plats. Vi bevakar och följer upp våra nyckeltal. Vi har engagerat personalen och har arbetsgrupper som fokuserar på olika frågor.

– Vi har ett program för vår övergripande gäst- och kundkontakt och har en plan för hur vi jobbar med support för att kunna hitta nya vägar att bli bättre och kunna ta nästa steg.

Steg 4 – Vi gör skillnad!

Fortsatta förbättringar & engagemang

Vi är, på alla nivåer, starkt engagerade och har viljan att utveckla vårt företag i linje med wellbeing. Vi tar stor hänsyn till miljömässiga-, ekonomiska- och sociala hållbarhetsaspekter.

Vi har kontroll över vilken påverkan våra aktiviteter, produkter eller tjänster har på människor och på planeten. Vi gör ständiga förbättringar och jobbar löpande på att utbilda och kompetensutveckla vår personal.

Handlingsplaner ses över och resultaten utvärderas så att vi kan anpassa våra mål och planer. Vi genomför regelbundna interna granskningar. Våra policys, handlingsplaner och åtgärder används för att motivera och driva på positiva förändringar.

– Våra gäster och kunder bidrar till en positiv utveckling och är en naturlig del i vårt vardagliga arbete med wellbeing.

“Wellbeing is well-doing”


Utveckla din egen wellbeingstrategi

Vad är en strategi

En strategi är en plan för hur du ska uppnå din vision eller uppfylla dina intentioner eller avsikter, syften och nå dina mål.

 

Vad är skillnaden mellan intentioner, syfte & mål

Exempel på vision, intention, avsikt, syfte & mål

 • Min vision är: Jag ser mig göra en wellbeingresa i Sverige
 • Min intention är: Inom ett år åker jag på semester till Sverige
  • Mål 1: Ansöka om pass och skaffa en reseförsäkring
  • Mål 2: Att ha råd med resan
 • Min avsikt är att 1: Spara pengar
 • Min avsikt är att 2: Dela kostnaden med en vän
  • Mål 3: Att bestämma en destination och en rutt att följa
 • Min intention är 1: Att lära mig mer om Kalmars wellbeingutbud utifrån det som erbjuds i atlasen.
 • Min intention är 2: Skapa en rutt och boka resan

Ett annat exempel

Vår vision är en värld där alla mår bra. Vårt uppdrag är att tillhandahålla kunskap och resurser för att göra det möjligt för människor att var som helst att skapa välbefinnande. Vår satsning syftar till lyfta södra Östersjöregionen som en destination för wellbeing.

Vår intention är att ge människor möjlighet att utveckla sitt eget välbefinnande och ett mål kan vara att utbilda och förse 100 wellbeingföretag under 2022 med verktyg för att utvecklas, i linje med wellbeingkonceptet.

Kriterier för att bli ett Home of Wellbeing

Kriterierna är beskrivna på engelska. I självutvärderingstestet hittar du dem på svenska.

Kriterier för gastronomi

I denna folder hittar du kriterier för dig som är verksam inom restaurangbranschen. Kriterierna ska på ett praktiskt och upplysande sätt ge dig inspiration och vägleda dig genom självutvärderingstestet på vår hemsida wellbeingtourism.com inom samma ämnesområde (PDF).

Kriterier för boende

I denna folder hittar du kriterier för dig som är verksam inom boendebranschen. Kriterierna ska på ett praktiskt och upplysande sätt ge dig inspiration och vägleda dig genom självutvärderingstestet inom samma ämnesområde (PDF).

Kriterier för produkter

I denna folder hittar du kriterier för dig som erbjuder eller förädlar produkter. Kriterierna ska på ett praktiskt och upplysande sätt ge dig inspiration och vägleda dig genom självutvärderingstestet inom samma ämnesområde (PDF).

Kriterier för tjänster och upplevelser

I denna folder hittar du kriterier för dig som erbjuder tjänster eller upplevelser. Kriterierna ska på ett praktiskt och upplysande sätt ge dig inspiration och vägleda dig genom självutvärderingstestet inom samma ämnesområde (PDF).

Kriterier för wellbeingplatser

Här hittar du kriterier och vägledning för särskilda platser som bidrar till välbefinnande, så kallade wellbeingplatser. Guiden kan ge dig inspiration och guida dig till vad du bör tänka på när du utvecklar och lyfter en wellbeingplats (engelska).

Nästa :