Introduktion

Wellbeingturism är en hållbar turism som skapar harmoni och balans för sinne, kropp och själ. Denna handbok ger dig en introduktion till wellbeingturism och en presentation av de sex aspekter som den bygger på. Du får också tips på hur du kan utveckla ditt företag och hur du kan bli en wellbeingvärd. Varför? För att wellbeing efterfrågas alltmer idag, för att det gör gott för ditt företag och dig själv.

Ett wellbeingföretag

Syftet med denna del är att introducera dig till wellbeingturism utifrån ett företagsperspektiv; vad wellbeingturism är och varför det är viktigt.

Lär dig mer!

Ladda ned vår handbok ” En introduktion till wellbeingturism” för få tips och inspiration och för att lära dig mer om hur du kan bli en wellbeingvärd.

Definitionen av wellbeingturism

Wellbeingturism är en hållbar turism som skapar harmoni och balans för sinne, kropp och själ för både gäster och värdar, i ett hållbart samspel med lokalsamhället och miljön.  

Intention. Wellbeingturism innebär en intention att göra gott, att ha en positiv inverkan på människor, både gäster och värdar samt omgivningen, planeten, i nuet och i framtiden. När du gör gott mår du bra och utvecklar ett tillstånd av välbefinnande.  

En wellbeingvärd är ärlig, medveten, omtänksam, vänlig och glädjerik.

Sex huvudaspekter

Wellbeingturism grundas på sex huvudaspekter: ekologisk (miljömässig) hållbarhet, social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, sinne, kropp och själ. De presenteras i handboken ”En introduktion till wellbeingturism” och begreppsliggörs med goda exempel från besöksnäringen. Den innehåller även tips och idéer på hur du kan engagera dig i olika hållbarhetsinatser och vad du kan göra för att utveckla ditt företag i linje med wellbeingkonceptet.

1. Ekologisk hållbarhet

Vad är ekologisk hållbarhet?
Ekologisk hållbarhet handlar om att du långsiktigt vårdar och ta hand om jordens resurser så att den kan fortsätta försörja mänskligheten och kommande generationer med det som behövs. Att ta ansvar för ekologisk hållbarhet betyder att du har kunskapen om hur beteende påverkar miljön och sedan agerar för att värna om vårt naturarv och den biologiska mångfalden, hushålla med vatten och energi, minska avfall och utsläpp. Ekologisk hållbarhet bidrar även till att trygga tillgången till effektiva naturresurser för alla, även i framtiden, så att de kan fortsätta försörja mänskligheten och kommande generationer med det som behövs.

Hur det kan uppnås
Vi har alla en påverkan på miljön och alla våra beslut gör skillnad. Ett första steg är att bli medveten och ha kunskap om hur du kan bli mer hållbar och hur du kan arbeta systematisk och prioritera insatser som ger störts nytta. Det kan vara att minimera avfall, välja nedbrytbart material, använda förnybar och grön energi, minska resor och transporter och minska koldioxidutsläpp. Låt arbetet genomsyra hela företaget och föregå med gott exempel för omgivningen, dina anställda och dina kunder.

2. Social hållbarhet

Vad är social hållbarhet?
Social hållbarhet handlar om att du har ett helhetsperspektiv på socialt välmående. Att ta socialt ansvar innebär att du verkar för ett accepterande, inkluderande, interkulturellt, jämställt och jämlikt samhälle och att du har förståelse för- och har positiva utbyten och samverkan med andra. Ansvaret innebär också att du värnar om och respekterar platsen och dess lokala kulturarv och att du erbjuder en trygg och jämlik arbetsplats.

Hur kan det uppnås
Positiv attityd och positiva handlingar bidrar till ett socialt hållbart och levande samhälle. Bygg relationer genom att nätverka och samskapa med andra företag och organisationer. Tillsammans kan ni utbyta kunskap, arbetskraft, produkter eller tjänster. Hjälp gäster och kollegor att öka sin livskvalitet genom att stötta drömmar om självförverkligande. Engagera dig också i olika former av positiv interaktion, ta ansvar för andra och för samhället och få alla känner att sig välkomna och trygga.

3. Ekonomisk hållbarhet

Vad är ekonomisk hållbarhet?
Ekonomisk hållbarhet handlar om att du förstår den ekonomiska på verkan som din verksamhet bidrar till. Att ta ekonomiskt ansvar innebär att du strävar efter en livskraftig verksamhet som även stärker dina intressenter och den lokala ekonomin. Ansvaret innebär att du erbjuder en rättvis och produktiv arbetsplats, att du bygger starka och positiva relationer med andra genom medskapande och genom att dela på resurser.

Hur det kan uppnås
Genom att verka för ekonomisk hållbarhet tar du medvetna beslut för att stärka ditt företags livskraftighet samtidigt som du också stödjer det lokala samhällets utveckling. Du kan bidra till ekonomisk hållbarhet genom att ge dina anställda skäliga och lika löner för lika och likvärdigt arbete. Du kan skapa fler arbetstillfällen för de som bor på orten och stödja olika branscher inom det lokala näringslivet. Genom att samarbeta med andra kan ni tillsammans öka antal gäster eller hitta lösningar på lokala och regionala utmaning

4. Välbefinnande för kroppen

Vad är välbefinnande för kroppen?
Välmående, att må väl, i kroppen handlar om fysisk hälsa och välbefinnande. Hälsan stärks av aktiviteter, produkter och tjänster som har en positiv effekt på kroppen. En välmående kropp kan ge ökad livs kraft, motståndskraft och livslängd. Välbefinnandet uppkommer när våra sinnen stimuleras vilket kan ge avslappning och positiva känslor som glädje.

Hur kan det uppnås
Det finns många olika saker du kan göra får att påverka din hälsa, få din kropp att må bra och förbättra ditt fysiska välbefinnande. Du kan njuta av näringsrik och hälsosam mat och dryck; tillbringa tid i naturen; träna, gå på massage eller andra behandlingar; koppla av, andas frisk luft och sova tillräckligt. Men fysiskt välmående kan också uppnås genom att stimulera våra sinnen genom exempelvis mjuka textilier, mysig belysning, behagliga ljud eller goda dofter. Glädje, skratt och kärlek är också viktiga ingredienser. Visste du att en kram påverkar kroppens kemiska balans positivt och får dig att må bättre?

5. Välbefinnande för sinnet

Vad är välbefinnande för sinnet?
Välbefinnande i sinnet handlar om intellektuellt och emotionellt väl befinnande, vilket ökar antalet och stärker positiva tankar och känslor. Ett välmående sinne kan ge dig lugn, klarhet, medvetenhet, insikt, kreativitet, optimism och en känsla av samhörighet.

Hur kan det uppnås
I vårt sinne är det sällan stilla, här virvlar det runt av tankar och många upprepas ofta. Vad du ser, vad du hör, vad du tänker och människorna omkring dig tänker på, kan alla bidra till att ge näring till ditt sinne. Du kan stärka positiva tankar och ge dem näring med ny kunskap, berättelser, positiva bilder, intressanta samtal och genom andras positiva inställning.

Ditt sinne behöver också återhämtning, försök att släppa fokus på tankarna för att stilla sinnet och bara vara en stund. Fördelarna med att tillåta sig att vila sinnet är att du blir mer kreativ, gör dig lyckligare, får lättare att fatta beslut – och för att komma på nya idéer. För att lugna tankar och sinne, och bara ”vara” en stund kan du prova mindfulness och meditation.

6. Välbefinnande för själen

Vad är välbefinnande för själen?
Välbefinnande i själen, andligt- eller spirituellt välbefinnande, knyter an till hela människan. Det kan exempelvis ge dig en känsla av att vara sammanlänkad med något större än dig själv och att ha en mening i världen. Det kan resultera i medvetenhet, kärlek, egenvärde, intuition, inre frid, en känsla av att vara tillfreds, medkänsla och salighet.

Hur kan det uppnås
Själen är ditt sanna jag, din essens. En del av dig som är permanent, oberoende av tankar, känslor och olika skeenden i ditt liv. Att visa ditt sanna jag, att bli hörd, sedd och accepterad för den du är ger näring till själen. Du kan känna din själ inom dig när du upplever ovillkorlig kärlek och en djup samhörighet, eller när du gör vad du älskar mest, hittar ditt flöde och glömmer tid och rum.

Värdeord för värdskap

Du som är värd eller en leverantör inom eller för besöksnäringen och erbjuder produkter och tjänster som bidrar med gott, kan följa våra fem vägledande värdeord. Dessa ord och begrepp kan guida dig till att skapa balans och harmoni, de är essentiella när det kommer till att skapa wellbeing för dina gäster och kunder och dig själv 🧡

Nästa :