Wellbeing International

Wellbeing International (WI) is a crossborder network that enables actors to share experiences and knowledge in the theme of sustainability and wellbeing. The network empowers these actors through shared values and supports them in identifying collaborators for co-creation. Wellbeing International initiates and carries out research and education on wellbeing drawing on the framework and values of the wellbeing concept as well as gathering and promoting knowledge and experience on this topic. Furthermore, the network supports co-creation and innovation with and between wellbeing actors in the society, and empowers small to medium sized enterprises (SMEs) contributing to wellbeing, in particular related to tourism and leisure.

Statues

The following statues are valid from the forming meeting on the Xth of November 2022.

Stadgar för organisationen Wellbeing International, nedan benämnt WI

Statutes for the association Wellbeing International, below referred to as WI

Antagna av föreningens styrelse datum.

Adopted by the board of the organisation on date. 

Organisation och Ändamål (§1-§5) / Organisation and purpose (§1-§5)

§1 Namn & Säte
Föreningen Wellbeing International är en ideell förening och dess säte är i Sverige. Föreningen är religiöst och partipolitiskt obunden.

§1 Name & Place

Wellbeing International is a nonprofit organisation located in Sweden. The organisation is not associated with any particular religion or political party.

§2 Värdegrund
Värdena i Wellbeingturismkonceptet (Lindell et al. 2022) utgör kärnan i Wellbeing International. Det centrala i konceptet är att våra handlingar och aktiviteter utförs på ett sätt som stödjer hållbarhet i relation till miljö, samhälle, ekonomi/handel och hälsa (kropp, sinne och själ). Det är ett helhetskoncept med fokus på att skapa balans och harmoni.

2§ Value base

The values of the Wellbeing concept[1] is at the core of Wellbeing international. The emphasis of the wellbeing concept is to carry out our actions and activities in a way that supports sustainability in relation to the environment, society, economy/trade, as well as health (body, mind, and soul). It is a comprehensive concept centered in creating balance and harmony.

§3 Vision
Wellbeing Internationals vision är ett harmoniskt, inkluderande och blomstrande samhälle baserat på kreativitet, medskapande och medkänsla; en stark gemenskap med naturen och vår planet Jorden; och vitala och lyckliga medborgare som behandlas lika, uppmuntras att utveckla och uttrycka sina inre specifika förmågor och ges möjlighet att utforska sin högsta potential.

§3 Vision
The vision of Wellbeing International is to contribute to a harmonious and thriving community based on creativity, co-creation, and compassion; a strong communion with nature and our planet Earth; and vital and joyful citizens who are treated equally, that are encouraged to develop and express their inner genius and are given the opportunity to explore their highest potential. 

§4 Ändamål & Verksamhet
Wellbeing International verkar för att öka medvetenhet om wellbeing, och för att skapa förutsättningar för ökat välbefinnande (miljömässigt, socialt, ekonomiskt, fysiskt, mentalt och spirituellt) på samhällsnivå, företagsnivå och individnivå. 

Organisationen verkar vidare för att initiera och bedriva forskning och utbildning om välbefinnande utifrån ramarna och värderingarna för välbefinnandekonceptet, samt att samla och lyfta kunskap och erfarenhet inom området. Utöver det verkar organisationen för samverkan och innovation, med och mellan aktörer inom wellbeing i samhället, att stärka små och medelstora företag (SMEs) som bidrar till välbefinnande. Organisationen tar hand om plattformen Wellbeing Atlas(wellbeingtourism.com och tillhörande urls) och nätverket/varumärket HomeOfWellbeing och relaterade logos (Wellbeing tourism; PlaceofWellbeing; HomeofWellbeing) och relaterade Kriterier för Wellbeingturism.

4§ Objectives & Activities

Wellbeing International has the objective to increase awareness on wellbeing and to create conditions for increased wellbeing (environmental, social, economic, physical, mental, spiritual) on a community level, company level and individual level. 

The organisation initiates and carries out research and education on wellbeing, drawing on the framework and values of the wellbeing concept as well as gathering and promoting knowledge and experience about this topic. Furthermore, the organisation supports co-creation and innovation, with and between Wellbeing actors in the society, and empowers small to medium sized enterprises (SMEs) contributing to wellbeing. Wellbeing International is the caretaker of the Wellbeing Atlas (wellbeingtourism.com and connected urls) and the brand and network of entrepreneurs HomeOfWellbeing and its related logos (Wellbeing tourism; PlaceofWellbeing; HomeofWellbeing), and associated Criteria for wellbeingtourism.

5§Struktur 

Wellbeing Internationals verksamhet är uppdelat i tre huvudteman; Wellbeing Akademi (forskning och utbildning), Wellbeing Entreprenörskap och Innovation (varumärket och företagsnätverken Home of Wellbeing, Wellbeing Atlas, Wellbeingkritierier och Wellbeing pilotplatser), och Wellbeing Medvetenhet (verktyg för välbefinnande). Teman kan ändras, tas bort eller läggas till genom beslut på ordinarie styrelsemöte.

Varje tema eller sektion koordineras av en samordningsgrupp. Det finns inget minimum eller maximum av antal deltagare i varje samordningsgrupp. I samordningsgruppen för Wellbeing Entreprenörskap och Innovation ingår dock en representant från varje deltagande region i Wellbeingatlasen (Wellbeing Regional Atlas värd). Medlemmarna i samordningsgrupperna beslutas vid regelbundna styrelsemöten. 5§Structure 
Wellbeing International is structured around three main themes; Wellbeing Academy (research & education), Wellbeing Business (the brand and networks of businesses Home Of Wellbeing, Wellbeing Atlas, Wellbeing criteria, Wellbeing pilot places), and Wellbeing Awareness (tools for wellbeing). 

There is no minimum or maximum number of participants of the coordination groups. For Wellbeing Business however, one representative from each participating region on the Wellbeing Atlas is part of the group (Wellbeing Regional Atlas host). The members of the coordination groups are decided upon in regular board meetings.

§6 The board

The board is the organisation’s decision-making body and is responsible for ensuring that the organisation’s activities are conducted in accordance with the articles of the association and the annual general meeting decisions. The board is the association’s preparatory and executive body. It consists of one (1) chairman and a minimum of two (2) and a maximum of six (6) members and one to three (1-3) deputies. The members are appointed at the annual general meeting for a period of three (3) years. Retiring members can be re-elected for a new term of three (3) years at a time. The board members must be at least 18 years old, be members of the organisation, not be declared bankrupt, not have a business ban, and not be placed under trusteeship. The board appoints a responsible chairman, vice chairman, treasurer, general secretary and communicator. The role of secretary rotates between the members between the board meetings. Furthermore, a representative from the board is appointed to participate in the coordination group of each of the organisation’s sections. (see §5).  If the board consists of fewer members than roles, several roles can be assigned to one and the same member.

The Board’s decisions are made by a simple majority. In the event of an equal number of votes, the chairman has the casting vote. Board meetings are recorded in minutes that are adjusted by the chair and one (1) appointed member. The founder of the organisation and its two co-founders have the right to receive a board position from the next coming annual general meeting upon written request. The board has the right to appoint honorary members, individuals who have made particularly valuable contributions within the organisation’s purposes. Founders, co-founders and honorary members can, if necessary, constitute board posts in addition to the 7 regular ones. Notice to the board’s meetings is issued by the chairman. Board members have the right to request a board meeting by written request to the chairman. The meeting must take place within one (1) month of the request. The board may appoint working committees and committees for special issues. The board determines the business plan and budget for each business year.

§7 Företrädare
Organisationens firma tecknas på det sätt styrelsen bestämmer, dock antingen av ordföranden eller av minst två (2) ledamöter i styrelsen.

§7 Representatives
The organisation’s company name is signed in the manner decided by the board, however, either by the chairman or by at least two (2) members of the board.

§8 Verksamhetsår
Föreningens verksamhetsår sammanfaller med kalenderåret.

§8 Fiscal year
The organisation’s financial year coincides with the calendar year.


Medlemskap (§9-§12)/ Membership (§9-§12)
9§ Medlemskap
Fysiska såväl som juridiska personer som önskar verka för WIs ändamål kan ansluta sig som medlemmar till organisationen. Anslutning sker genom ansökan av medlemskap.

Beslut om medlemskap fattas av organisationens styrelse. Hedersmedlemmar får utses av styrelsen. Att bli medlem i WI innebär att man som sökande samtycker till att WI registrerar och behandlar personuppgifter om medlemmen och medlemmens aktiviteter inom ramen för medlemskapet samt gällande regler och medlemsvillkor. Registrerade personuppgifter används för att administrera medlemskapet samt för att samordna aktiviteter med WI och dess samarbetspartners. Medlemmar har rätt att få information om sina personuppgifter registrerade hos WI vid ett (1) tillfälle per år. Detta sker genom en skriftlig, undertecknad begäran till styrelsen. Medlemmen har vidare rätt att begära att WI rättar eller styrker uppgifter som visar sig vara felaktiga eller ofullständiga.  Medlemmar i WI förvärvar inte rätt till varandras firma, varumärken, kännetecken eller andra immateriella rättigheter (varumärken). Medlemmar äger enbart använda varandras varumärken på det sätt som den andra medlemmen skriftligen godkänner. Medlemmar har inte rätt att nyttja annan medlems varumärke i marknadsföringsmaterial eller annan extern kommunikation utan dennes godkännande. Medlem äger endast rätt att använda WIs logo(s), varumärke(n) eller projektvarumärke(n) efter skriftligt godkännande av styrelsen.

9§ Membership
Physical as well as legal persons who wish to work for the purposes of WI may join the organisation as members. Membership is granted by application.

Decisions on membership are taken by the Board of the organisation. Honorary members may be appointed by the Board. Becoming a member of WI means that the applicant agrees that WI registers and processes personal data about the member and the member’s activities within the framework of the membership and the applicable rules and membership conditions. Registered personal data is used to administer the membership and to coordinate activities with WI and its partners. Members have the right to receive information about their personal data registered with the WI at one (1) time per year. This is done by a written, signed request to the Board. The member further has the right to request that the WI corrects or substantiates information that proves to be inaccurate or incomplete.  Members of the WI do not acquire rights to each other’s name, trademarks, signs or other intellectual property rights (trademarks). Members may only use each other’s trademarks in the manner agreed to in writing by the other member. Members are not entitled to use the trademark of another member in marketing materials or other external communications without the approval of the other member. Members may only use the WI logo(s), trademark(s) or project trademark(s) with the written approval of the Board.

10§ Medlemsavgift
Samtliga medlemmar i WI, inklusive styrelsemedlemmar och andra förtroendevalda, betalar årlig medlemsavgift som följer kalenderåret. Styrelsen kan besluta om möjlighet till längre period för medlemskap. Medlemsavgiften fastställs av styrelsen. Medlemsavgiften kan variera beroende av typ av aktör (organisation, företagskluster, företag, individ, student) och region där aktören verkar. Hedersmedlemmar är befriade från medlemsavgift. Medlemmar som uppfyller efterlevnadsavtal för SB WELL är befriade från medlemsavgift under efterlevnadsperioden, för sin egen organisation och de företag som anslutit sig till dess kluster av små till medelstora regionala företag (SMEs), senast 2022-12-31.

10§ Membership fee
All members of the WI, including board members and other elected officials, pay annual membership fees following the calendar year. The Board may decide on the possibility of a longer period of membership. The membership fee is set by the Board. The membership fee may vary depending on the type of actor (organisation, business cluster, company, individual, student) and the region in which the actor operates. Honorary members are exempted from the membership fee. Members that comply with the SB WELL durability agreement are exempt from membership fees during the compliance period, for their own organisation and the companies that have joined its cluster of small to medium-sized regional enterprises (SMEs), by 2022-12-31.

11§ Utträde 
Medlem har rätt att utträda ur WI efter skriftlig uppsägning av medlemskapet. Medlemskapet upphör vid utgången av det räkenskapsår under vilket anmälan om utträde skett. Medlemskapet kan av särskilda skäl avslutas inom en (1) månad från att uppsägning kommit WI tillhanda. Erlagd medlemsavgift återbetalas inte. WI förbehåller sig rätten att efter egen bedömning avsluta medlemskap i förtid om detta missbrukas eller om annan orsak för uteslutning motiveras av WI. Exempel på missbruk kan vara att uppträda på ett olämpligt eller respektlöst sätt gentemot WI, deras medlemmar eller leverantörer, eller allmänhet, t.ex. genom att sprida negativ information om WIs aktiviteter och information, att marknadsföra sina egna produkter och tjänster i WIs sociala media, websida och events när detta inte uppmanats av WI, samt brottsliga, omoraliska eller oetiska handlingar. Medlem som utträder ur, eller utesluts ur, organisationen har inte rätt till någon del av organisaitonens tillgångar.

11§ Withdrawal 
A member has the right to withdraw from the WI upon written notice of termination of membership. Membership ceases at the end of the financial year in which the notice of withdrawal is given. Membership may be terminated for special reasons within one (1) month of receipt of the notice of termination by the WI. Membership fees paid are non-refundable. The WI reserves the right, at its sole discretion, to terminate membership prematurely if it is abused or if another reason for expulsion is justified by the WI. Examples of abuse include behaving in an inappropriate or disrespectful manner towards WI, its members or suppliers, or the general public, such as spreading negative information about WI’s activities and information, promoting its own products and services on WI’s social media, website and events when not solicited by WI, as well as criminal, immoral or unethical acts. A member who resigns from, or is expelled from, the organisation is not entitled to any part of the organisation’s assets.

12§ Uteslutning
Organisationens styrelse kan ta beslut att utesluta medlem, eller återkalla befogenheter som wellbeing kontaktpunkt, regionalt wellbeing nätverk, regional wellbeing Atlas värd, eller wellbeing ambassadör som underlåter att fullgöra sina förpliktelser gentemot organisationen, skadar eller på annat sätt motarbetar föreningens syfte, eller för medlem, försummat att erlägga medlemsavgift. Innan uteslutning ska information om skäl till uteslutning specificeras och delges skriftligen till berörd medlem/kontaktpunkt/websidehost/ambassadör. Aktören har rätt att bestrida styrelsens beslut en (1) gång. Beslut tas då vid nästkommande årsmöte. Styrelsen ska under varje årsmöte informera om antagna och uteslutna medlemmar/ kontaktpunkter/ webside regionala värdar/ ambassadörer. Eventuella bidrag från ambassadör till organisationen återbetalas ej vid uteslutning givet ovanstående skäl.

12§ Exclusion
The Board of Directors of the Organisation may take the decision to expel a member, or revoke the powers of a wellbeing focal point, regional wellbeing network, regional wellbeing Atlas host, or wellbeing ambassador who fails to fulfill his/her obligations to the Organisation, harms or otherwise thwarts the purpose of the Association, or for a member, neglects to pay membership dues. Prior to expulsion, information on the reasons for expulsion shall be specified and communicated in writing to the member/contact point/website host/ambassador concerned. The actor has the right to contest the decision of the Board once (1). The decision will then be taken at the next Annual General Meeting. The Board shall inform the members/contact points/website regional hosts/ambassadors admitted and excluded during each annual meeting. The reason for rejection or exclusion must be presented by the board at the corresponding annual meeting. Any contribution from the ambassador to the organisation will not be refunded in case of exclusion given the above reasons.

Förtroendeuppdrag 13-§16) / Commission of trust (§13-§16)
13§ Wellbeing Kontaktpunkt
Företag och organisationer, som önskar verka för WIs ändamål och sprida information om wellbeing enligt WIs vision, kan ansöka om att bli en Wellbeing kontaktpunkt. Kontaktpunkter utgör organisationer, företag eller individer som har en god kännedom om wellbeingkonceptet (se §3). Villkoren för kontaktpunkter regleras i separat avtal.

Företag och organisationer som önskar utgöra kontaktpunkter i en viss region kan ansöka om detta till Wellbeing International (wellbeing@lnu.se). I ansökan ska det framgå förslag på åtagande gällande tid och resurser. Som kontaktpunkt arbetar man aktivt för att stödja WIs verksamhetsmål, förtrpendeuppdraget är förknippat med ett ansvar och ett åtagande att aktivt lägga ned tid och resurser i linje med WIs verksamhet. Beslut tas av styrelsen inom 6 månader efter inkommen ansökan. Att vara kontaktpunkt för Wellbeing innebär inte automatiskt att man kan marknadsföra sig som del av varumärket HomeOfWellbeing. En kontaktpunkt måste vara medlem i WI. Undantag kan göras enligt styrelsebeslut för entiteter som har efterlevnadsavtalsansvar för SB WELL.

13§ Wellbeing Contact point
Companies and organisations that wish to promote the aims of WI and disseminate information about wellbeing according to WI’s vision can apply to become a Wellbeing Contact Point. Contact points are organisations, companies or individuals who have a good knowledge of the wellbeing concept (see §3). The conditions for Contact points are regulated in a separate agreement. 

Companies and organisations wishing to be contact points in a particular region can apply to Wellbeing International (wellbeing@lnu.se). The application must include a proposal for a commitment of time and resources. A contact point is actively working to support the mission of WI, and the role of a contact point carries with it a responsibility and a commitment to actively devote time and resources in line with the activities of WI. A decision is taken by the Board within 6 months of receipt of the application. A contact point for Wellbeing cannot market themselves as part of the HomeOfWellbeing brand unless the established Wellbeing criteria are fulfilled. A contact point must be a member of the WI. Exceptions may be made as determined by the Board for entities that have compliance contract responsibilities for SB WELL.

14§ Wellbeing Regional Atlas värd
Regionala Wellbeing Atlas-värdar är administratörer för de regionala sidorna och regionala databasen i Wellbeing atlasen och tillhörande webbadresser. Villkoren för Atlas värdar regleras i separat avtal.

14§ Wellbeing Regional Atlas host
Wellbeing Regional Atlas hosts are the administrators of the regional pages and regional database of the wellbeing Atlas and associated urls. The conditions for these hosts are regulated in separate agreements. The conditions for Atlas hosts are regulated in a separate agreement. 

15§ Wellbeing Regional nätverk 
Wellbeing Regional Network är värdar och administratörer för regionala nätverk inom wellbeing turism för små och medelstora företag, SMEs. SMEs är anslutna till WI, som kluster genom de regionala organisationerna. Villkoren för dessa nätverk regleras i separat avtal.

15§ Wellbeing Regional network
Wellbeing Regional Network are the hosts and administrators of regional networks in Wellbeing tourism of small to medium sized companies, SMEs. The SMEs are connected to WI, as clusters through the regional organisations. The conditions for these networks are regulated in a separate agreement. 

16§Wellbeing Ambassadör
Företag, organisationer och individer kan verka som wellbeing-ambassadörer. För att ha möjlighet att verka som wellbeing-ambassadör på individnivå krävs att man har fullföljt en av WIs kurser inom temat Wellbeing med godkänt resultat (begär lista från wellbeing@lnu.se) eller på annat sätt ha samlat likvärdiga kunskaper (t.ex. genom aktivt och långvarigt arbete i projektet SB WELL). Bedömning görs av styrelsen. För att ha möjlighet att verka som wellbeing-ambassadör på företagsnivå krävs ett årligt monetärt bidrag, bidrag i form av andra resurser, eller ideellt arbete som beslutas i samråd med WIs styrelse. Bidraget ger möjlighet att synas på Wellbeing Atlas websida på Internationell eller/och Nationell nivå. Wellbeing ambassadörer är inte automatiskt medlemmar i WI. Ambassadörer har rätt att använda WI logos (Wellbeing, Wellbeing International, Wellbeing tourism) och varumärke (HomeOfWellbeing) för att sprida medvetenhet kring organisationen och dess syfte, dock ej för att ge intrycket att ambassadörens verksamhet, produkter eller service är bedömd att ligga i linje med wellbeingkonceptet och dess kritierier. 

16§ Wellbeing Ambassador
Companies, organisations and individuals can act as wellbeing ambassadors. To be eligible to act as a Wellbeing Ambassador on an individual level, it is necessary to have successfully completed one of Wellbeing International’s courses on the theme of Wellbeing (request list from wellbeing@lnu.se) or to have otherwise acquired equivalent knowledge (e.g. through active and long-term work in the SB WELL project). Assessment is made by the Board. To be eligible to serve as a Wellbeing Ambassador at the corporate level, an annual monetary contribution, contribution of other resources, or volunteer work is required and will be decided in consultation with the WI’s Board. The contribution provides the opportunity to be visible on the Wellbeing Atlas website on an International and/or National level. Wellbeing Ambassadors are not automatically members of WI. Ambassadors have the right to use the WI logos (Wellbeing, Wellbeing International, Wellbeing tourism) and brand (HomeOfWellbeing) to spread awareness of the organisation and its purpose, but not to give the impression that the ambassador’s activities, products or services are judged to be in line with the wellbeing concept and its critiques.

Årsmöte 17) / Annual meeting 17)
17§Årsmöte, motioner & röstning
Årsmöte hålls digitalt inom en månad efter datumet 23 januari varje kalenderår. Kallelse till årsmötet kan förmedlas via epost till medlemmar och/eller på wellbeingourism.com senast en (1) månad innan årsmötet. Motioner kan väckas av styrelsen, enskild medlem eller flera medlemmar tillsammans. Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast två (2) månader före årsmötet. Styrelsen skall avge yttrande över inkomna motioner. 

Årsmöteshandlingar, eventuella motioner samt eventuella förslag från styrelsen kan begäras via epost av organisationens medlemmar tidigast en (1) vecka före årsmötet. Ledamot och ordförande har förslagsrätt vid årsmötet. Denna rätt har även enskilda medlemmar när årsmötet behandlar deras motioner och valberedningsledamöter vid årsmötets behandling av valärenden. 

Medlemmar direkt anslutna till organisationen äger rösträtt under årsmötet (dvs. ej klusteranslutna medlemmar via regionala organisationer). Föreningens medlemmar äger rätt att utse ett ombud per medlem med rösträtt till årsmötet. En röst kan nyttjas, antingen vid direkt närvaro eller via ombud med bilagd fullmakt. Varje medlem av Wellbeing International har yttrande- och förslagsrätt vid årsmötet. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har årsmötets ordförande utslagsröst. 

Extra årsmöte hålls då styrelsen, minst en tredjedel av medlemmarna eller revisor skriftligen så begär. Kallelse skall förmedlas på samma sätt som ordinarie årsmöte senast en månad före extra årsmöte. Extra årsmöte behandlar endast de ärenden som angivits i kallelsen. Motion till extra årsmöte får endast beröra den/de frågor som föranlett att årsmötet sammankallats. Tid och plats för årsmöte och extra årsmöte fastställs av styrelsen.

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden behandlas:
 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av minst en justeringsperson att jämte ordföranden justera protokollet
 4. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande
 5. Godkännande av dagordning
 6. Fastställande av verksamhetsberättelse
 7. Fastställande av eventuell årsredovisning samt revisionsberättelse
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar
 9. Fastställande av medlemsavgift samt medlemskategorier 
10. Behandling och fastställande av verksamhetsplan
 11. Behandling och fastställande av budget
 12. Beslut om styrelsens arvode, reseersättningar och traktamenten
 12. Behandling av inkomna motioner
 13. Förslag från styrelsen
 14. Val av ordförande och styrelseledamöter enligt stadgar
 15. Beslut och val av revisor
 16. Val av valberedning och dess sammankallande
 17. Övriga frågor (icke beslutande punkter då frågorna inte funnits med i kallelsen)

Vid extra årsmöte behandlas endast punkt 1-5 samt de frågor sin föranlett sammankallande av mötet.

17§Annual meeting, motions & voting

The annual meeting is held digitally within one (1) month after the date of January 23 each calendar year. Invitations to the annual meeting can be sent via e-mail to members no later than one (1) month before the annual meeting. Motions can be raised by the board, an individual member or several members together. Motions must reach the board no later than two (2) months before the annual meeting. The board must give an opinion on received motions.

Annual meeting documents, any motions and any proposals from the board can be requested via e-mail by the organisation’s members no earlier than one (1) week before the annual meeting. Members and chairman have the right to make proposals at the annual meeting. Individual members also have this right when the annual meeting deals with their motions and election committee members when the annual meeting deals with election matters.

Members directly connected to the organisation have voting rights during the annual meeting (i.e. non-cluster-connected members via regional organisations). The association’s members have the right to appoint one proxy per member with voting rights at the annual meeting. A vote can be used, either in direct presence or via a proxy with an attached power of attorney. Every member of Wellbeing International has the right to speak and make proposals at the annual meeting. Decisions are made by simple majority. In the event of a tie, the chairman of the annual meeting has the casting vote.

An extra annual meeting is held when the board, at least one third of the members or the auditor so requests in writing. Notice must be sent in the same way as the ordinary annual meeting no later than one month before the extraordinary annual meeting. The extraordinary annual meeting deals only with the matters specified in the notice. A motion to an extraordinary annual meeting may only concern the issue(s) that caused the annual meeting to be convened. The time and place for the annual meeting and extra annual meeting is determined by the board.

At the ordinary annual meeting, the following matters shall be dealt with:

1. Election of chairman and secretary for the meeting
2. Determining the voter register
3. Selection of at least one adjuster to adjust the minutes together with the chairman
4. Question about the statutory announcement of the annual meeting
 5. Approval of agenda
 6. Determination of the annual report
 7. Determination of any annual report and audit report
 8. Question about freedom of liability for board members
 9. Determination of membership fee and membership categories
10. Processing and determination of business plan
11. Treatment and determination of budget
12. Decision on the board’s remuneration, travel allowances and allowances
13. Processing of received motions
14. Proposals from the board
15. Election of chairman of the board and board members according to statutes
16. Decision and election of auditor
17. Election of the election committee and its convening
18. Other questions (non-decisive points when the questions were not included in the invitation)

At an extra annual meeting, only items 1-5 and the questions that led to the convening of the meeting are dealt with.

Övrigt (§18-§22)/ Other (§18-§22)
§18 Revision
Om förbundet bedriver ekonomisk verksamhet skall styrelsen avge förvaltningsberättelse med resultat och balansräkning. Styrelsen kan vid behov utse en auktoriserad revisor.  

§18 Revision

If the association conducts financial activities, the board must submit an administrative report with results and a balance sheet. The board can if necessary, appoint an authorized auditor.

§19 Valberedning

Valberedningen består av två (2) ledamöter samt ordföranden, som bereder förslag till val av styrelse, potentiella revisorer och suppleanter.


§19 Nomination Committee

The Nomination Committee consists of two (2) members and the chair, that prepares suggestions for election of the board, potential auditor, and deputies.

§20 Stadgeändring
Förändring av organisationens stadgar kan genomföras efter styrelsebeslut följt av två tredjedels (2/3) majoritet av ledamöters röster vid ordinarie årsmöte. 

§20 Amendment to the statues

Changes to the organisation’s statutes can be implemented by a board decision followed by a two-thirds (2/3) majority of members’ votes at the regular annual meeting.

§21 Upplösning
Upplösning av organisationen kan ske med ordförandens och minst två tredjedels (2/3) majoritet av styrelsens ledamöter. Vid upplösning skall organisationens eventuella tillgångar fördelas till ändamål som överensstämmer med WIs målsättning, vilket beslutas av styrelsen och förmedlas till medlemmar vid det sista årsmötet. 

§21 Dissolution

Dissolution of the organisation can take place with a majority of the chairman and at least two-thirds (2/3) of the board members. In the event of dissolution, the organisation’s assets, if any, is to be distributed to purposes that are consistent with WI’s objectives, which is decided by the board and conveyed to members at the last annual meeting.


§22 Immateriella rättigheter

Information och material som skapas inom ramen för WI och material som är tillgängligt på WI:s webbplats (wellbeingtourism.com) är immaterialrätt för WI. Det får inte tas och användas av medlemmar eller andra utan föregående samtycke. Material som tillhandahålls gratis av WI (t.ex. utbildningsmaterial) får inte säljas av medlemmar eller andra. Kursmaterial som erbjuds av WI får inte användas av medlemmar för egen vinning utan föregående samtycke.

§22 Intellectual property rights
Information and material created within the framework of WI, and material accessible on the website of WI (wellbeingtourism.com) is intellectual property of WI. It cannot be taken and used by members or others without previous consent. Material that is provided free of charge by WI (such as educational material) cannot be sold by members or others. Course material offered by WI cannot be used by members for own gains without previous consent.

 


[1] Lindell et al. 2022.

NEXT :